Atribuțiile Funcționale ale Departamentelor și Contabilității Aparatului Central al FNSAA „Agroindsind”

Directiile de activitate si Atribuțiile Funcționale

ale Departamentelor și Contabilității

Aparatului Central al FNSAA „Agroindsind”

  

I. Departamentul Organizare, Educație și Informație

 

1. Componenta structurală a responsabilităților

a) Șef de departament; b) Șef adjunct de departament; c) Specialist principal

2. Atribuțiile Departamentului

2.1. Coordonarea procesului de Elaborare a proiectelor de Politici, Concepții, Strategii, Rezoluții, Hotărâri cu referire la activitatea Federației.

2.2. Planificarea Strategică și operațională a Centrului FNSAA

2.3. Asigurarea Managementului organizațional la convocarea și petrecerea Congreselor, Consiliilor Generale, Birourilor Executive ale Federației, Campaniilor de promovare/informare, altor activități care fac parte din competența manageriala a Centrului FNSAA.

2.4. Monitorizarea organizării în conformitate cu cerințele statutare a campaniilor de dare de seamă și alegeri în structurile FNSAA.

2.5. Coordonarea la nivel central (în colaborare cu compartimentele Aparatului Central al FNSAA), desfășurarea procesului de organizing sindical și  diminuării exodului sindical, în contextul abordărilor adecvate a problematicii motivației apartenenței la sindicat.

2.6. Coordonarea: – Cartografierea situației subiecților Federației; -Reconfigurarăți, perfectării și funcționării în regim progresiv a Registrului sindical a FNSAA structurat pe nivele.

2.7. Asigurarea funcționării Sistemului Educațional – Informațional și editorial al Federaței și adaptarea lui operativă la situațiile noi.

2.8. Coordonarea implementării și funcționării instituției de militanți titulari și netitulari ai FNSAA. Formarea și ghidarea lor în activitate.

2.9. Promovarea utilizarii în cadrul FNSAA pe scară largă a Managementului prin proiecte inovaționale, Campaniilor de informare și dirigarea cu realizarea lor la nivel de Centrul FNSAA.

2.10. Dezvoltarea Parteneriatului Social în domeniul VET, coordonarea activității Comitetului Sectorial AgroindVET.

2.11. Coordonarea Dezvoltării legăturilor externe ale FNSAA: CNSM, Sindicatele frățești din țară și de peste hotare, structurile statale și nonguvernamentale.

2.12. Asigurarea serviciului de secretariat în cadrul Centrului FNSAA.

2.13. Monitorizarea procesului de îndeplinire a hotărârilor organelor elective ale FNSAA.

 

II. Departamentul  Protecția Muncii

1. Componenta structurală a  responsabilităților

a) Șef de departament; b) Șef adjunct de departament;

2. Atribuțiile Departamentului

2.1. Coordonarea activităților și asigurarea suportului metodic-participativ  structurilor Federației în activitatea Protecției social economice a membrilor de sindicat  în conformitate cu Legislația muncii, altor acte normative:

 • Oficializarea rapoartelor Sindicat-Angajator (implementarea principiilor Parteneriatului Social, funcționarea Comisiei Dialogului), etc;
 • Transformarea CCM în instrument Sindical eficient;
 • Remunerarea echitabilă a munciii și asigurarea condițiilor de muncă decente;
 • Asigurarea securității și sănătății muncii salariaților în special – funcționarea Comitetului pentru Securitate si Sanatate la întreprindere;
 • Reglementarea normativă şi contractuală a raporturilor de muncă, altor raporturi legate de acestea;
 • Îmbunătățirea în permanență a garanțiilor sociale; – Combaterea imixtiunilor Administrației în treburile sindicatului și reacția adecvată după caz;
 • Realizarea Dreptului la asociere sindicală și a organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii;
 • Asigurarea condițiilor de activitate a sindicatului la întreprindere și garanţiilor pentru persoanele alese în organele sindicale;
 • Implicarea efectivului sindical în activitățile de protejare social – economică;

2.2. Radigrafierea anuală a activității in Structurile FNSAA în domeniul Protecției muncii și stocarea informației pentru a fi utilizată la adoptarea deciziilor organelor elective la subiectul dat; – promovarea bunelor practici; – organizarea măsurilor de umbunătățire a situației în acest sector.

2.3. Îndeplinirea funcției secretariatului tehnic în organizarea eficientă a activității Grupului FNSAA în Comisia de consultări și negocieri collective nivel ramural, altor activități ale Centrului Federației în domeniul dezvoltării Parteneriatului Social nivel Central Ramural și Național, in special:

 • Colectarea, procesarea, redactarea propunerilor din partea  structurilor FNSAA  cu referire la elaborarea/modificarea/completarea Convenției Colective, altor acte normative, adresări, declarații și pregătirea lor spre înaintare Comisiei pentru consultări și negocieri colective, altor instanțe abilitate;
 • Pregătirea organizatorică a întrunirilor, ședințelor de lucru, manifestărilor de masa, etc nivel Central, pe tematica Protecției Muncii;
 • Perfectarea și utilizarea mecanismului de monitorizare a implementării Convențiilor Colective Ramurale, altor documente adoptate la subiect;

2.4. Actualizarea în permanență a componente motivationale de apartenența la sindicat, pentru a fi utilizat în activitatea de recrutare, creare de noi sindicate și deminuării exodului sindical din FNSAA “Agroindsind”.

2.5. Coordonarea în cadrul Federației a activităților ce țin de Jurisdicția muncii. Expertizarea documentelor cu caracter juridic (proiecte de acte normative… etc.), cooerdonarea activității structurilor Federației în raport cu organele de drept (instantențele de judecată, procuratura, etc).

2.6. Încurajarea și acordarea suportului necear structurilor sindicale  în participarea la  realizarea prevederilor:

 • Acordului de asociere UE-RM cu referire la Ocuparea forţei de muncă, politica socială şi egalitatea de şanse;
 • Obiectivelor Strategiei ONU-2030 adaptată la Republica Moldova și Ramurii Agroalimentare în special;
 • Convențiilor OIM;
 • Altor documente importante, ce reflecta necesitatea de o noua abordare a problematicii din domeniul Protecției Muncii.

2.7. Acordarea, după caz, a serviciului de Consulting în structurile sindicale pe problemele Protecției Muncii, elaborarea recomendațiilor, instrucțiunilor, alte tipuri de suport metodic tematic pentru utilizarea acestora după destinație.

2.8. Realizarea, la indicația Organelor elective ale FNSAA, a managementului organizational pentru acțiunile de solidaritate de amploare, organizate la diferite nivele sindicale din RM.

2.9. Asigurarea, in comun cu Departamentul Oorganizare, Educatie si Informatie, a participării Structurilor Federației la activitățile educaționale organizate în cadrul FNSAA, CNSM, altor structuri interesate, ce țin de tematici care fac parte din competența Departamentului.

2.10. Promovarea și încurajarea activismuluii sindical orientat spre:

 • protecția social economică a membrului de sindicat;
 • solidaritățatea sindicală, independența sindicatului de angajator și stat, utilizînd în acest scop toate căile de comunicare accesibile: Conferințe, seminare, întruniri, campanii informaționale, ziare, pagina WEB, alte instrumente din arsenalul IT.

 

III. Contabilitate

 1. Componenta structurală a responsabilităților 

a) Contabil șef; b) Specialist principal.

2. Atribuțiile Contabilității

2.1. Desfășurararea în mod eficient a activității financiar-contabile a Federației în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale Federației;

2.2. Organizarea si coordonarea contabilitatății, operațiilor de capital, contabilității imobilizărilor, contabilității stocurilor, contabilității terților, contabilității trezoreriei, contabilitatății cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilității angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilității de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;

2.3. Monitorizarea respectarii principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuitații activitații, independenței exercițiului, intangibilitații bilanțului de deschidere, necompensării);

2.4. Organizarea și coordonarea controlului financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum și persoanele care exercită acest control;

2.5. Întocmirea corectă a documentelor cu caracter financiar și asigurarea circuitul lor în cadrul Federației (Inclusiv: Indicarea în mod obligatoriu a numelui, prenumelui și funcției celui care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în document;

2.6. Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activitații, cel puțin odata pe an, pe parcursul funcționarii sale, în orice situații prevăzute de lege, actelor normative de ordin intern și dupăm caz – dispoziției Președintelui Federației;

2.7. Asigurarea respectării  disciplinii de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerarul, efectuarea, cel puțin lunar și inopinat controlul casieriei, atît sub aspectul existenței faptice a valorilor banești cit și sub aspectul securitații acestora;

2.8. Îndeplinirea la termen a obligațiilor Federației fața de bugetul statului și terțe parti în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

2.9. Supervizarea implementării procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational și supravegherea reconcilierii și închiderii conturilor;

2.10. Elaborarea bilanțului de verificare (actele de verificare) in termenele stabilite de legislația în vigoare;

2.11. Efectuarea analizei financiare contabilă pe baza de bilanț, pe care o prezintă la ședințele organelor elective ale FNSAA;

2.12. Repartizarea Biletelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor și adolescenţilor în taberele de odihnă şi întremare, Biletelor pentru tratamentul balneosanatorial a salariaților și Monitorizarea respectării Regulamentelor CNAS și hotărîrilor Biroului Executiv al FNSAA la subiectul respectiv.

2.13. Elaborarea Proiectului bugetului anual (pentru anul care vine) al FNSAA “Agroindsind” si prezentarea lui la sedintele Biroului Executiv si al Consiliului General.

2.14. Elaborarea proiectelor pentru aprobarea bugetelor anuale (pentru anul trecut) si prezentarea lor la sedintele Biroului Executiv si al Consiliului General.

 

Întocmit și perfectat de către

Departamentul Organizare Educație și Informație