Conceptia Dezvoltării Organizaționale a FNSAA „Agroindsind”

Indivizii se adună în organizaţii pentru realizarea unor scopuri, care nu pot fi atinse de fiecare din ei în parte. Atingerea acestora la rîndul său depinde de modul în care organizaţia poate să se adapteze la schimbare pentru a face faţă provocărilor mediului extern. Iar pentru aceasta oamenii trebuie:

 • să fie motivaţi pentru a adera şi a rămâne în organizaţie;
 • să-şi îndeplinească munca (sarcinile) de bază productiv şi calitativ;
 • să fie flexibili şi inventivi.

În genere, organizaţiile obşteşti funcţionează datorită cooperării indivizilor care urmăresc un scop comun acceptat de toţi şi nu impus prin autoritate. Ele se bazează pe efort de grup şi în realizarea scopurilor depind de interacţiunea oamenilor şi coordonarea lor. De aceea, sarcina principală a unei organizaţiei este de a convinge membrii de existenţa unui scop comun, de a formula obiective clare şi de a-i motiva pentru realizarea acestora.

Deosebit de importantă este comunicarea dintre conducere şi membri organizaţiei, deoarece în timp ce conducerea este motivată de „logica costurilor şi eficienţei”, membrii sunt guvernaţi de „logica sentimentelor”. Trebuie de avut în vedere că instinctul uman de asociere este mult mai important decât logica raţionamentelor. În genere nu poţi atinge scopurile propuse fără realizarea unui consens asupra unor aspecte decisive cum ar fi:

 1. Misiunea (scopul strategic);
 2. Obiectivele, care trebuie să cuprindă obiective specifice pentru toţi membrii;
 3. Modalităţile (mijloacele) de atingere a obiectivelor;
 4. Strategiile aplicate.
 5. Mijloacele de măsurare a programului realizat .

 

1. MISIUNEA

Misiunea (scopul strategic) al FNSAA „Agroindsind” este promovarea intereselor social-economice ale salariaţilor din agricultură, industria prelucrătoare, silvicultură şi ramurile conexe în vederea identificării lor cu politica FNSAA „Agroindsind”, recrutării din rândul lor a membrilor şi activiştilor pentru devenirea sa în calitate de forţă, care va fi pilonul mişcării sindicale din Republica Moldova.

Atingerea acestui scop se va realiza în trei etape:

 1. Asigurarea funcţionării eficiente a organelor FNSAA „Agroindsind” la nivel republican;
 2. Consolidarea structurilor teritoriale (unificarea structurilor teritoriale, constituirea UT) şi asigurarea auto-finanţării lor;
 3. Reproiectarea proceselor organizaţionale, educaţionale, informaţionale, de protejare cu scopul de a realiza îmbunătăţiri majore în timp, cost şi calitatea activităţii;

În vederea realizării MISIUNII FNSAA „Agroindsind” este propusă această concepţie, care reprezintă o alternativă de realizare pe termen lung a dezvoltării pe baza unor paşi mici dar siguri, cultivând în mod continuu o politică de sporire a performanţelor prin promovarea muncii în echipă, şi care urmăreşte folosirea în mod raţional a întregului potenţial uman prin formularea de obiective clare pe orizonturi scurte de timp.

Ceea ce o deosebeşte radical de alte strategii de dezvoltare care au la bază doar principii financiare, contabile sau inginereşti este că ea se bazează pe legătura indispensabilă între procesele personale, procesul decizional, comunicare şi rezultatele activităţii ca productivitatea şi eficienţa.

Toate schimbările afectează membrii organizaţiei şi de aceia în procesul de revizuire a obligaţiilor, funcţiilor, structurii organizatorice sau strategiilor este necesară cooperarea lor, actualizând personalitatea, încrederea şi exprimarea deschisă a părerilor şi poziţiilor. Implementarea practică a prezentei concepţii se va realiza prin trepte succesive, planificate din timp, având ca scop atingerea următoarelor obiective majore:

2. OBIECTIVELE FNSAA „AGROINDSIND”

Obiectivul Nr. 1 Crearea unei „organizaţii suple”

Crearea unei „organizaţii suple”, organizaţia trebuind să renunţe la aşa numitele „prestaţii oarbe”, precum risipa de muncă, resurse şi timp. Elementele concrete ale „organizaţiei suple” fiind:

 1. Consecventa desfăşurare a muncii în echipe, cu preluarea răspunderii aferente:

– reducerea diviziunii formale a muncii şi delegarea sarcinilor, competenţilor şi răspunderii, care conduc la creşterea răspunderii proprii şi la extinderea muncii în echipă;

– înlocuirea şi reprezentarea reciprocă a membrilor componenţi ai echipei, fapt ce necesită angajarea de personal multicalificat, în loc de specialişti pe domenii stricte, aşa cum se practica în trecut. De aici nevoia de personal calificat mai mult sub aspect social, cu calităţi care să facă posibilă preluarea de competenţe;

– planificarea şi desfăşurarea de către membrii organelor de conducere a propriilor activităţi, inclusiv pentru intervenţiile rectificătoare la faţa locului.

 1. Rezolvarea operativă a situaţiilor conflictuale. Una din cheile eficacităţii, atât a grupului, cât şi a organizaţiei constă în a discuta deschis şi în profunzime problemele. Este necesar să se procedeze periodic la o „revizie” a „motorului uman” a grupului şi organizaţiei, întrucât fără o menţinere adecvată tot ansamblul va cădea în pană.
 2. Dezvoltarea sistematică a cadrelor de conducere şi colaboratorilor. Şcolarizarea şi motivarea personalului, menţinerea permanentă a scopului perfecţionării şi îmbunătăţirii activităţii. Selectarea şi pregătirea cadrelor în vederea promovării lor în funcţii de răspundere, dezvoltarea la lucrători a interesului pentru o activitate performantă în vederea susbstituirii interesului pur material, de moment.
 3. Scurtarea canalelor de circulaţie a informaţiei. Benefică pentru organizaţie este posibilitatea echipelor de a comunica operativ între ele, fără a apela la nivelurile ierarhice superioare.

Obiectivul Nr. 2 Formarea şi promovarea unei specifice culturi interne a organizaţiei.

Formarea şi promovarea unei culturi interne, specifice a organizaţiei, care ar asigura un climat benefic în interiorul organizaţiei, ea urmând să devină ca o familie pentru întregul personal. Implementarea unui comportament de conducere care pune accentul pe performanţă, având ca ideal iniţiativa în primirea sarcinilor, abordarea în mod optimist a perspectivelor de viitor, preluarea sarcinilor cu bunăvoinţă, asigurarea unui climat de conducere motivant obţinerii performanţelor în mod constant şi evitarea la maximum a conflictelor sau a surprizelor neplăcute

Obiectivul Nr. 3 Promovarea unei politici financiare eficiente.

Promovarea unei noi politici financiare, care ar avea drept obiectiv atingerea autofinanţării FNSAA „Agroindsind” (cotizaţii de membru de sindicat). Investirea preponderentă în tehnologii informaţionale, cadre, studii performante, imobil, etc. Finanţarea pe proiecte, fiecare din proiectul aprobat urmând să aibă drept scop atingerea unor obiective concrete, care pot fi măsurate în indici cantitativi sau calitativi.

Obiectivul Nr. 4 Atingerea unui stadiu de planificare, executare şi control efectiv şi eficient al întregului lanţ de activităţi

Îmbunătăţirea activităţii organizaţiei presupunând perfecţionări prin trepte mici succesive în vederea aplicării consecvente a unor principii al căror ţel este atingerea unui stadiu de planificare, executare şi control efectiv şi eficient al întregului lanţ de activităţi. Elementul principal prin care se condiţionează comportamentul personalului în vederea obţinerii din partea lor a unui aport considerabil la îmbunătăţirea întregii activităţi constă în formularea clară a ţelurilor pe orizonturi scurte de timp. Însuşirea unor noi sisteme de organizare care integrează în mod practic concepţii, metode şi tehnici de organizare care şi-au demonstrat eficienţa, implementarea unui sistem de monitorizare şi sinteză a informaţiilor, care vor servi drept bază pentru realizarea schimbărilor preconizate, reproiectarea proceselor organizaţionale, educaţionale, informaţionale, de protejare pentru a realiza îmbunătăţiri majore în timp, cost şi calitatea activităţii.

3. MODALITĂŢILE DE ATINGERE A OBIECTIVELOR

 1. Asigurarea dezvoltării pe baza realizării de paşi mici, bine controlaţi. Asigurarea dezvoltării pe cât e posibil şi evitarea crizelor, surprizelor neplăcute sub raport politic, economic şi social. Eliminarea imediată, de la rădăcină, a greşelilor semnalate şi a cauzelor care pot provoca perturbări în activitate. Rezolvarea celor mai complexe probleme într-un timp util şi cu resurse minime. În această ordine de idei un proces de conducere eficient necesită o gândire atotcuprinzătoare în spaţiu şi timp, care se bazează pe faptul că procesele complexe, dezvoltând o dinamică proprie, trebuie controlate în mod coordonat de mai multe persoane. Lucrul în echipă, pe proiecte, informarea larga sunt caracteristici ale unui asemenea mod de gândire.
 2. Folosirea în mod raţional a întregului potenţial productiv şi uman, cu evitarea sub orice formă a risipei. Folosirea tuturor resurselor presupune evidenţierea în permanenţă a resurselor neutilizate, evitarea sub/sau supra-dimensionarea necesarului de resurse, ansamblul resurselor trebuind să fie repartizat în mod raţional şi echitabil, în raport cu obiectivele definite. Valorificarea planificată a resurselor, prin economisirea lor pe cât posibil şi o astfel de pregătire a personalului care să permită motivarea acestuia pentru realizarea sarcinilor în condiţiile disponibilităţii de cunoştinţe şi abilităţi cu caracter larg, general.
 3. Acordarea priorităţii activităţilor creatoare de valoare. Aceasta presupune eliminarea sau reducerea la minimum a activităţilor necreatoare de valoare. Cei mai buni oameni din organizaţie urmând să lucreze pe posturi creatoare de valoare, o depistare permanentă a cheltuielilor neraţionale ascunse, promovarea unei calităţi superioare, care să evite rebuturile sau alte pierderi materiale.
 4. Asigurarea unei comunicări eficiente şi a schimbului nestingherit de informaţii. Crearea unei atmosfere în care conducerea şi membrii organizaţiei să promoveze şi să dea dovadă de sinceritate informaţională. Primirea informaţiilor trebuie să fie făcută cu sinceritate, în mod deschis, atât de la organele ierarhice superioare, cât şi din alte surse. Trebuie ca în adoptarea deciziilor, pe lângă fapte, să fie luat în consideraţie şi sentimentele sau diferitele stări de spirit.

4. STRATEGIILE APLICATE

În vederea atingerii scopului strategic şi a obiectivelor propuse, vor fi aplicate diverse strategii:

 1. Strategia orientării spre membrii de sindicat. În prim-planul întregii activităţi este pus membrul simplu de sindicat şi nevoile lui.
 2. Strategia promovării curajoase a mesajului.
 3. Strategia asumării riscului. Promovarea unei politici independente şi autonome şi asumarea răspunderii pentru aceasta.
 4. Strategia de cucerire a noilor segmente de salariaţi.
 5. Strategia încadrării organizaţiei în mod armonios în mediul politic, economic şi social.