Rezoluția Congresului al VIII al FNSAA „Agroindsind”

Resetarea FNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului strategic

“SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”

 Congresul, în baza Raportului „Activitatea FNSAA “Agroindsind” in perioada 2017-2022 si prioritatile pentru 2022-2027”, discuțiilor produse asupra lui, apreciază pozitiv anumite performanțe atinse de către FNSAA în perioada de referință, însă, la general, îndeplinirea sarcinilor majore ale Cursului Strategic al FNSAA – o consideră mai puțin satisfăcătoare așteptărilor anterioare.

 Congresul constată că în perioada de referință Centrul FNSAA și subdiviziunele Federației a activat în condiții extrem de complicate, provocate de un șir de „fenomene nocive”, care au avut un impact negativ asupra rezultatelor finale:

– criză pandemică COVID-19 cu consecințe fără precedent;

– calamitățile naturale cu efecte dramatice asupra sectorului agrar;

Turbulențele politice, care au destabilizat situația în țară și ramură pe parcursul anilor în șir (demisionarea guvernelor, alegerile anticipate, etc);

Situațiile economice precare ale majorității întreprinderilor din ramură cu caracter cronic;

Nihilismul juridic și imixtiunile majorității angajatorilor comise în raport cu sindicatele și lipsa ripostelor pe măsură din partea structurilor sindicale; – etc

 Congresul își exprimă îngrijorarea asupra faptului că:

 • Cea mai mare parte a subdiviziunilor Federației continuă deraparea de pe calea strategică – reformarea sindicatului, transformarea lui în forță activă, independentă, solidară, cub o democrație internă dezvoltată, unită curajoasă și bine organizată capabilă să asigure protecția reală a membrilor de sindicat în condițiile actuale;
 • În acelaș timp – Starea socială și economică a majorității membrilor de sindicat este în declin accelerat;
 • Majoritatea membrilor de sindicat nu se autoindentifică cu chipul autentic de sindicalist, nu posedă o conștiință sindicală trainică;
 • Sindicatul Agroindsind „îmbătrînește”, scade motivația apartenenței la sindicat; Iar în rîndurile membrilor de sindicat tot mai mult se conturează pericolul abandonării sindicatului; FNSAA diminuază numeric.
 • Majoritatea Comitetelor sindicale nu manifestă o poziție sindicalistă – curajoasă, dîrză, activă și independentă de patroni/angajatori;
 • În rindurile conducătorilor sindicali de diferit nivel creste disperarea, deznădejdea și neîncrederea în posibilitatea schimbării stării de lucruri în Federație și subdiviziunile ei;

Congresul consideră că cauza principală a nerealizării majorității sarcinilor Cursului Strategic al Federației „Spre un Sindicat Combativ, Modern si Consolidat” duce spre anumite insuficiențe serioase în activitatea Centrului FNSAA și acelor subdiviziuni ale Federației, pentru care Reformarea sindicatului așa și n-a devenit o prioritate. Mai ales în prima perioadă de mandat (2017-Trim.III 2019):  Centrul FNSAA n-a asigurat un start reușit al transpunerii în viață a prevederilor Rezoluției Congresului VII. Iar, ulterior, n-a devenit adevăratul epicentru de coordonare în realizarea Cursului Strategic al Federației pentru următorii cinci ani.  Același lucru se referă și la acele Subdiviziunile Teritoriale ale Federației, care insuficient au promovat Rezoluția Congresului în sindicatele pe care le coordonează, după cum a cerut Congresul VII al Federației.Acest lucru se referă și la  o mare parte a  Comitetelor Sindicale , care nu și-au programat și n-au realizat agenda reformării/modernizării sindicatului în cheia Cursului Strategic adoptat de Congres;

 Totodată Congresul consideră că anumite eșecuri în activitatea Federației se datorează loviturii de imagine aduse Federatiei de către Fostul Președinte și unul din vicepreședinti ai FNSAA, condamnați de instanțele de judecată pentru infracțiuni economice și abuz de putere. Condamnă faptele ilegale și antistatutare comise de persoanele nominalizate, se detașează hotărît de la comportamentul nefast al lor.

 În acelaș timp, Congresul, apreciază la justa valuare acea activitate a Centrului FNSAA și subdiviziunilor sale în perioada 2017-2022, care a adus plusvaloare Cursului Strategic reformator:

 • Începînd cu anul 2019, Consiliul General, Biroul Executiv și Președintele interimar al Federației, o parte din structurile FNSAA au readus pe agenda sa o parte din sarcinile Cursului Strategic al Federației – Spre un sindicat Combativ, modern și consolidat și s-au inclus activ în gestionarea situației în condițiile crizei pandemice COVID-19;
 • În domeniul de activitate Protecția Muncii:

– Se înregistrează o dinamică pozitivă a creșterii salariului tarifar pentru categoria I de calificare. Practic, anual, în urma negocierilor Convenției Ramurale, au fost obținute majorări cu 14-18% ale salariului tarifar pentru prima categorie de calificare a lucrătorilor-membri de sindicat ai Federației ”Agroindsind”;

– Au fost întreprinși pași operativi în campania anti COVID-19;

Au fost obținute progrese în:

– dezvoltarea Parteneriatului social de ramură (adresări comune, negocieri productive, etc);

– acordarea ajutorului metodic și practic structurilor FNSAA;

– Acordarea suportului metodic și practic Comitetelor Sindicale în depășirea disensiunilor în raport cu Administrația;

– Lichidarea restanțelor la salariu in peste 16 intreprinderi;

– diminuarea/lichidarea restanțelor la transferul de cotizații de către angajator in 9 intreprinderi, etc..,

– Cîștig de cauză în litigiile judiciare Sindicat-Angajator. Inclusiv în restabilirea în funcție; etc…

 • Este semnificativ ajutorul metodic acordat organizațiilor sindicale în monitorizarea respectarii de către patroni a actelor legislative și normelor ce țin de securitatea și igiena muncii, la crearea comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă, la colaborarea cu structurile teritoriale ale Inspecțiilor Muncii de Stat și Sindicale.
 • Se înregistrează un anumit activism al FNSAA pe segmentul protecția muncii în parteneriat cu CNSM, care include:

Manifestarea poziției active în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective;

participarea în cadrul grupurilor de lucru, organizate de Conducerea de profil a CNSM;

Alte acțiuni importante.

 • În Domeniul de activitate Organizare, Educație și Informație:

O parte din principalele realizari se atribuie Proiectului Pilot al FNSAA Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”, lansat în anul 2019, care:

– a dat startul gestionării combaterii exodului sindical, procesului de organizing sindical, completîndu-l cu baza metodică respectivă;

– a pus baza electronică de date a FNSAA, completată inițial cu rezultatele cartografierii structurilor sindicale;

In plan managerial al FNSAA la insistența Departamentului respectiv  se atestă :

readucerea, incepind cu anuil 2019, pe agenda activitatii Centrului FNSAA a Rezolutiei Congresului VII și  celor mai stringente si actuale probleme (in special in perioada pandemica covid);-Debutul utilizării  principalele funcții manageriale ale Centrului FNSAA – Previziune, planificare, organizare, coordonare, control/ evaluare.

revenirea la practica evaluarii anuale a activitatii sindicale de toate nivelele, care finalizează cu Conferințele Educaționale și Ședințele Consiliului General respective;

 Ajustarea Sistemului Educational/Informational la cerintele timpului

 • În domeniul Educațional: a debutat prin punerea pe rol a activităților din caietul de sarcini –Prin educaţie şi informare – spre un sindicat puternic”;
 • În condiiile stărilor de turbulență în societate, cauzate de lanțul crizelor politice, calaminităților naturale, crizei pandemice Covid -19, activitățile educaționale au fost consacrate:

– Depăşirii situaţiilor critice din sindicat;

– Activitatii sindicatelor în condițiile crize pandemice COVID-19; – etc

 • A fost continuată implementarea Proiectelor Educaționale ale FNSAA, desinestatator sau în parteneriat:
 • Proiecte Educaționale inițiate în perioada anterioară și finalizate în 2018:

Proiectul Pilot FNSAA “Agroindsind”;

 Proiectul Pilot „Crearea şi integrarea consiliilor sindicatelor (de branşă) în procesul complex de protecţie social-economică a membrilor de sindicat”;  etc

 • Proiecte Educaționale lansate în anul 2018, 2019 și finalizate în 2020-2021:
 • Proiectul pilot al FNSAA „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”;
 • Proiectul FNSAA – C.S. AgroindVET, consacrat Parteneriatului Social AgroindVET, care a produs evenimente excepționale de conlucrare: Structurile FNSAA – Instituțiile interesate la nivel Central și în 12 raioane, atît în domeniul VET, cît și în interesul specific sindical;
 • etc

 Adaptarea Sistemului Informare/comunicare la cerințele actuale:

 • Întroducerea modalităților de comunicare „la distanță” in condițiile regimului interdicției de comunicare fizică, asigurînd buna funcționare a Organelor elective, Sistemul Educațional;
 • Promovarea în sistemul de informare/comunicare a celor mai moderne forme de comunicare IT: On-line, Rețele de socializare, E-mail, messengere, etc;
 • Actualizarea Funcționarii Pagini WEB a FNSAA în regim sistematic;
 • În domeniul financiar și patrimonial al FNSAAperformanțe atinse sunt:
 • Adoptarea de către Consiliul General din 14 decembrie 2018 a Politicii Financiare a FNSAA „Agroindsind ” și aprobarea Regulamentului respectiv, prin care s-a reușit stoparea aprofundarii crizei financiare și a permis achitarea multiplelor datorii;
 • Evaluarea anuală și periodică de către Centrul FNSAA a activității FNSAA în domeniul economic-financiar în baza Rapoartelor statistice prezentate, Informațiilor Comisiei de Revizie Financiara Centrală și rezultatelor controalelor efectuate pe teren de către Aparatul Central al FNSAA. Adoptarea deciziilor și emiterea recomandarilor orientate spre îmbunătățirea stării de lucruri în acest sector;
 • Lichidarea carențelor în evidența contabilă, formate pe perioada mai multor ani în rezultatul neexcluderii datoriilor transferului de cotizații de către angajatori după disființarea întreprinderilor sau a sindicatelor respective.
 • Ordonarea activității în domeniul evidenței și distribuirii foilor de tratament și de odihnă de vară a copiilor; Stoparea practicii negative de distribuire a Biletelor de tratament cu grave încălcări ale Regulamentului.
 • Inviorarea lucrului Consiliului de administrare a Sanatoriului „Struguraș”, îmbunătățirea Managementului acestei instituții, în rezultatul cărora s-a îmbunătățit calitatea serviciilor prestate, deși în tempou neaccelerat, totuși pe unele poziții se inregistrează performanțe la capitolul venituri, etc. Prin eforturi comune, inclusiv a conducerii și colectivului, SRL „Struguraș” revine în albia normală de activitate.

Congresul reconfirmă cursul strategic al FNSAA orientat spre modernizarea, reformarea, adaptarea sindicatului “Agroindsind”, care a fost declarat de Congresul III extraordinar al FNSAA, susținut de congresele ulterioare, în special de Congresul VII al FNSAA.

Prin Sindicatul Modern “Agroindsind” Congresul presupune – Sindicatul, membrii căruia conștientizează profund  rolul și misiunea autentică a Sindicatului, sunt bine organizați și promovează activ, prin acțiuni rezultative, drepturile și interesele social-economice ale lor, manifestînd curajul și dîrzenia respectivă în depășirea problemelor stringente cu care se confruntă ei și organizația sindicală în întregime în raport cu angajatorul și structurile statale.

 

Congresul consideră că Pilonii principali pe care trebuie să se sprijine Sindicatul modern Agroindsind și structurile sale sunt principiile fundamentale sindicaliste: Unitate, Solidaritate între membrii de sindicat și organizațiile sindicale, Democrație internă, Independență față de Angajator, Patronate, Structurile Statale, Partide politice.

Congresul cere cu insistentă – Readucerea membrului de sindicat în epicentrul preocupărilor sindicaliste, Formarea la el a adevăratelor convingeri sindicaliste și motivației puternice de apartenență la sindicat, Implicarea lui activă și permanentă în realizarea agendei sindicale de toate nivelele.

Congresul consideră extrem de important de obținut ca membrii sindicatului, în mod conștient, să-și aleagă componența Comitetului sindical, liderul sindicatului și structurile ierarhic superioare. Să susțină aceste organe de conducere în activitatea lor, să participe activ la stabilirea și îndeplinirea sarcinilor concrete ale sindicatului și să solicite periodic rapoarte de activitate. Să se perceapă pe sine în calitate de stăpân și actor activ al propriei organizații sindicale și a întregii Federații.

Congresul, în mod special, atrage atenția fiecărui Comitet sindical asupra necesității de avea propria agendă concretă de activitate, caietul de sarcini, care derivă din situațiile concrete de pe teren și hotărârile organelor elective ale FNSAA – orientate spre consolidarea sindicatului, soluționarea problemelor concrete și actuale cu care se confruntă membrii de sindicat, organizația sindicală și Federația în întregime.

Congresul Recomandă Comitetelor Sindicale să Planifice/execute bugetul Sindical orientat preponderent pentru finanțarea cheltuielilor activităților sindicale și să informeze anual efectivul sfectivul sindical despre executarea lui. După caz să finanțeze acțiunile organelor sindicale ierarhice, care la solicitarea comitetului sunt preluate de către acestea. Plus la acesta sunt importante și:

– Actualizarea activității Comisiilor de revizie financiară sindicală;

– Monitorizarea colectării și transferării de către Angajator, în termenii și parametrii stabiliți, a cotizațiilor de membru. Implicarea la necesitate în lichidarea carențelor în acest proces.

 Congresul, face apel către Uniunile Teritoriale și Reprezentanțele Federației – să devină pentru comitetele sindicale un adevărat sprijin în reformarea lor și depășirea problemelor cu care se confruntă. În agenda operativă, pe termen mijlociu și lung este important să se regăsească:

 • Analiza situației din fiecare sindicat afiliat UT și proiectarea, împreună cu Comitetele sindicale, a măsurilor de transformare a lor în organizații funcționale din punct de vedere a sindicalismului modern (caietul anual de sarcini), asumând anumite funcții de activitate a Liderului și Comitetului Sindical delegate de sindicatul concret.
 • Planificarea și organizarea cursurilor de formare a liderilor sindicali, membrilor Comitetelor Sindicale, Comisiei Dialogului Social, altor categorii de sindicaliști pe cele mai actuale teme de activitate sindicală.
 • Coordonarea și implicarea neapărată în desfășurarea Campaniilor anuale la întreprinderi și sindicate: Elaborarea, negocierea și monitorizarea/evaluarea a CCM cu reflectarea în conținutul lor stipulările Convenției Ramurale, solicitări relevante cu caracter local.
 • Identificarea întreprinderilor nesindicalizate, planificarea și realizarea măsurilor pentru crearea noilor sindicate de tip modern.
 • Selectarea sindicatelor ce formează grupul de risc din punct de vedere a exodului sindical și implicarea activă în stoparea procesului, utilizând metode adecvate de activitate.
 • Organizarea periodică a schimbului de opinii între comitetele sindicale și extinderea prin diferite forme a bunelor practici.
 • Ajustarea în permanență a planurilor de activitate ale UT la Strategiile și documentele de Program adoptate de centrul FNSAA.
 • Formarea de parteneriate trainice cu Centrul FNSAA în implementarea Proiectelor Federației, realizarea propriilor proiecte inovatoare.
 • Asigurarea interacțiunii și comunicării productive: Sindicat-UT-Centrul FNSAA în realizarea strategiei FNSAA “Agroindsind” 2022-2027.

Congresul atenționează Noua conducere de vîrf a Federației (Președintele și vicepreședinții Federației), Organele elective centrale ale FNSAA: Consiliul General, Biroul Executiv) asupra următoarelor:

1) Să tragă concluziile de rigoare din carențele comise de către Managementul  Federației exercitat în perioada de referință;

2) Să schimbe radical stilul de conducere, coordonare și organizare a activității Federației;

3) Să-și formuleze caietul de sarcini corespunzător al procesului de resetare a FNSAA „Agroindsind”;

4) Să dea dovadă de calitatea unui adevărat establishment al Agroindsind-ului, cu capacitatea de a gestiona, consolida, ghida și dezvolta Federația „Agroindsind”.

Congresul insistă, ca, în scopul Resetării FNSAA „Agroindsind” din perspectiva realizării Cursului Strategic pe durata anilor 2022-2027, în contextul experiențelor acumulate, condițiilor de activitate actuale și previzibile – Elaborarea, lansarea în termeni proximi, a Proiectului General „FNSAA 22-27”, care să prevadă obiective, sarcini și indicatori de rezultate concreți, termeni, responsabili de executare, surse necesare, mecanism de evaluare pe etape, Management organizațional eficient și implicare activă, prin prropriile proiecte/subproiecte, a tuturor subdiviziunilor Federației pe tot parcursul derulării lui. Acest Proiect trebuie să prezinte de fapt o structură organizatorică, care să activeze pe toată perioada următorului mandat și care să încorporeze Organele elective ale FNSAA, Aparatul central și cei mai devotați militanți sindicali ai Federației.

Congresul recomandă că obiectivele, sarcinile și planurile de implementare a Proiectului trebuie să se stabilească în cadrul seminarelor de planificare strategică a activității Federației pe segmentul reformare/modernizare/fortificare cu participarea reprezentanților tuturor subdiviziunilor Federației.

Congresul stabileșete Sarcina primordială a Centrului FNSAA în Proiectul General 2022-2027 – Promovarea, prin acțiuni concrete, a Reformei sindicale a FNSAA pentru perioada 2022-2027, materializate în următoarele Direcții Prioritare:

 

 1. Reconfigurarea Managementului Organizatoric Central, direcționîndu-l spre toate principalele domenii de activitate ale Federației și subdiviziunilor sale, asigurînd funcționalitatea eficientă a tuturor organelor elective ale FNSAA.
 2. Fortificarea centrelor sindicale agroindsind pe toată verticala și dezvoltarea continua a capacității lor de a-și asigura în permanență autosuficienta și a acționa rezultativ strategic și tactic, reieșind din contextul specific al fiecăreia.
 • Reorganizarea Centrului FNSAA în Domeniului Protecției Muncii în contextul noilor realități, acționînd într-un stil modern, cu caracter sistemic și complex, care să cuprindă structural întreaga Federație.
 1. Resetarea Sistemului Educațional/informațional și ajustarea lui la sarcinile modernizării sindicale, utilizînd cele mai performante instrumente, metode și capacități. Restabilirea rețelei Educaționale și revenirea la implementarea Cursului – ABC-ul Sindicatului modern, altor proiecte educaționale cu încorporarea lor în acțiuni practice pe teren.
 2. Consolidarea financiară și patrimonială a Centrului FNSAA și structurilor sale, folosind mecanisme flexibile de cooperare respective, Modele noi de concentrare și distribuire, operative și pe termen lung, a resurselor financiare. Implementarea mecanismului lichidării datoriilor la transferul de cotizații și combaterii acestui fenomen.

Congresul urează întregii Federații Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație “Agroindsind” – implementarea cu success a sarcinilor Cursului reformator al Federației – SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”, prevăzute pentru perioada de activitate 2022-2027 pentru a  putea raporta Congresului IX al Federației despre realizările semnificative și relevante pentru întreaga Federație și fiecare membru de sindicat în parte.

        Chișinău, 12 mai 2022