Rezoluția Congresului al VI-lea al FNSAA „Agroindsind”

„SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”

congres-VI

Congresul constată că FNSAA „Agroindsind” a activat în ultimii cinci ani în condiţii social-economice extrem de dificile, amplificate de criza globală financiar-economică, de calamităţile naturale frecvente sau de instabilitatea politică, fiind afectate, în special, agricultura, unele sectoare ale industriei prelucrătoare şi instituţii bugetare. Pe acest fundal, s-a înregistrat o scădere a veniturilor reale ale salariaţilor şi o reducere considerabilă a locurilor de muncă, fiind aruncaţi în stradă mii de angajaţi. Aceste fenomene au diminuat numărul de membri şi organizaţii sindicale, reducînd capacitatea financiară şi organizatorică, atît a structurilor din teritoriu, cît şi a Federaţiei în ansamblu.

În acelaşi timp, Congresul apreciază faptul că, în pofida acestor circumstanţe, a fost menţinut cursul strategic, stabilit prin Rezoluţia Congresului V, principalele direcţii fiind: asigurarea independenţei federaţiei, instituirea la nivel de ramură a unui dialog social eficient; ridicarea nivelului de conştiinţă sindicală; optimizarea şi consolidarea structurilor FNSAA „Agroindsind”, extinderea sistemului educaţional şi informaţional, promovarea imaginii FNSAA “Agroindsind” în plan naţional si internaţional, asigurarea stabilităţii financiare a structurilor sindicale şi optimizarea cheltuielilor în raport cu sarcinile stabilite.

Congresul consideră că în această perioadă s-au înregistrat progrese la următoarele capitole: majorarea salariului minim tarifar (în agricultură, salariul minim tarifar a sporit faţă de anul 2007 cu 109% (de la 550 lei în anul 2007 pînă la 1150 lei în 2011), industria alimentară cu 68% (de la 805 lei în anul 2007 pînă la 1350 în 2011), iar pentru unele branşe cu 86-148% (pînă la 2000 lei); includerea în Convenţia colectivă a clauzelor ce ţin de remunerarea liderilor sindicali; încheierea contractelor colective de muncă; implementarea mecanismului de protecţie a membrilor de sindicat; demararea procesului de creare a comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă şi elaborarea şi implementarea sistemului de instruire şi informare în sindicatele care au participat în proiectul Pilot al FNSAA „Agroindsind”: „Spre o protecţie reală, concretă şi eficientă a membrilor de sindicat”; lansarea şi realizarea programelor şi proiectelor educaţionale inovaţionale pentru diferite categorii de sindicalişti; elaborarea şi promovarea strategiei sindicale în formarea profesională continuă a salariaţilor din ramură; perfecţionarea sistemului informaţional, prin înfiinţarea site-ului WEB, editarea Buletinului Informativ; dezvoltarea relaţiilor internaţionale; eficientizarea gestionării patrimoniului sindical şi orientarea veniturilor spre obiectivele strategice ale Federaţiei.

Congresul apreciază că cei mai importanţi factori, care au determinat în această perioadă performanţele FNSAA „Agroindsind”, sunt aplicarea noilor forme de management, ridicarea randamentului dialogului social la nivel de unitate şi ramură, crearea noilor structuri organizatorice – Consilii regionale, consilii ale sindicatelor (pe branşe), realizarea programelor şi proiectelor educaţionale şi informaţionale, inclusiv pentru tineret, promovarea unei politici financiare chibzuite.

Totodată, Congresul constată că de către structurile patronale şi statale se promovează o politică de restrângere continuă a drepturilor social-economice şi de muncă ale salariaţilor, devenind tot mai frecvente cazurile de încălcare a drepturilor sindicale. Salariaţii sunt descurajaţi să se asocieze în sindicate, fiind utilizate în acest scop pârghiile administrative, stimulentele de ordin financiar, deseori se recurge la intimidări, ameninţări cu eliberarea din funcţie sau închiderea întreprinderii, nu se respectă legislaţia în domeniul protecţiei liderilor de sindicat împotriva abuzurilor din partea patronului.

Congresul consideră că, în majoritatea cazurilor, gravitatea situaţiei salariaţilor este cauzată de o serie de fenomene negative, generate de comportamentul unor angajatori şi structuri statale cum ar fi: nihilismului juridic manifestat de către unii angajatori în raport cu legislaţia muncii şi alte acte normative; nerespectarea de către administraţia mai multor întreprinderi a prevederilor Convenţiei colective la nivel de ramură şi a Contractului Colectiv de Muncă; imixtiunea angajatorului în treburile sindicatului; răspândirea fenomenului muncii informale şi „salariului în plic”; inechitatea sistemului asigurărilor sociale de stat, îndeosebi ceea ce ţine de pensionare, etc…

Totodată, pe fundalul înrăutăţirii situaţiei membrilor de sindicat, Congresul constată că membrii de sindicat, liderii sindicali, structurile sindicale nu se manifestă conform cerinţelor timpului, deseori manifestă pasivitate, conformism şi abateri de la normele statutare. N-au devenit o normă pentru toţi asemenea principii ca: Solidaritatea, Independenţa, Democraţia. Activul sindical nu este consolidat şi nu manifestă activismul şi consecvenţa necesară în apărarea intereselor salariaţilor-membri de sindicat, nu crede în capacitatea şi autoritatea sindicatului de a soluţiona multiplele probleme, mulţi membri sunt pasivi, descurajaţi. În activitatea organelor sindicale se observă o stare de acalmie, de aşteptare ca multiplele probleme să fie soluţionate „de sus”.

Organele de conducere sindicale nu demonstrează suficientă principialitate şi duritate în asigurarea respectării necondiţionate a normelor statutare de către toate structurile teritoriale, în special la compartimentul achitării cotizaţiilor de membru. În unele structuri sindicale persistă pasivitatea, lipsa unui management colectiv, informarea slabă despre evenimentele sindicale, nu se respectă principiile de solidaritate şi democraţie.

În scopul redresării situaţiei, fortificării în continuare a Federaţiei, transformării structurilor sale în adevărate centre sindicale combative, moderne, consolidate, Congresul stabileşte pentru anii 2012-2017 patru direcţii prioritare de activitate: Protecţie social-economică; Organizare; Educaţie, Informaţie şi Relaţii Internaţionale; Finanţe, asigurări sociale şi patrimoniu, focusate pe realizarea următoarelor obiective strategice:

 

 1. Spre o protecţie eficientă a membrilor de sindicat.
 2. Prin educaţie şi informare spre un sindicat puternic
 • Consolidare şi dezvoltare organizaţională a structurilor FNSAA
 1. FNSAA în familia sindicatelor frăţeşti
 2. Gestionarea eficientă a bugetului şi patrimoniului sindical

 

 

I . Spre o protecţie eficientă a membrilor de sindicat

Congresul stabileşte drept principala sarcină strategică a sindicatelor de toate nivelurile  înviorarea întregii activităţi sindicale, cu scopul ca acestea să-si poată realiza în practică funcţiile lor de protecţie, de a transforma sindicatul intr-o forţă reală, capabilă să apere drepturile legale ale membrilor de sindicat. Acest scop urmează a fi realizat prin toate metodele legitime, inclusiv printr-un dialog social eficient, atît la nivel naţional, de ramură, cît şi de unitate. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale membrilor de sindicat, asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, soluţionarea problemelor în domeniile asigurării sociale, asigurării medicale, salarizării rămîn a fi sarcini de bază şi pe viitor. În acest context, este necesară consolidarea eforturilor întru eficientizarea activităţii Comisiei pentru consultări şi negocieri colective.

În vederea asigurării unui caracter transparent şi echitabil al procesului de atribuire a pensiilor în raport cu toate categoriile de salariaţi, delegaţii Congresului consideră că este necesară unificarea sistemului de pensionare (criteriu unic de calculare, calcularea pensiei la fel pentru toate categoriile de salariaţi, stabilirea pensiei minime la nivelul minimului de existenţă).

Congresul consideră că în domeniul salarizării este necesară stabilirea cuantumului salariului minim garantat în sectorul real al economiei nu mai mic de nivelul minimului de existenţă. De asemenea, este necesară stabilirea graduală (1-2 ani) a salariului minim pentru sectorul bugetar la nivelul minimului de existenţă, cu derogări pentru personalul tehnic şi auxiliar. Acest lucru poate fi urgentat inclusiv prin stabilirea unui sistem aparte, unic de salarizare pentru tot personalul tehnic şi auxiliar din sistemul bugetar. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, trebuie continuat activităţile pentru îndeplinirea actelor normative de aplicare a Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv crearea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă.

Congresul stabileşte drept una din sarcini activitatea în direcţia reformării sistemului de asigurări sociale şi asistenţă socială de stat – divizarea funcţiilor sistemului de asigurare socială de cele ale sistemului de asistenţă socială, cu transmiterea funcţiilor de asistenţă socială Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi structurilor teritoriale, Casa Naţională de Asigurări Sociale urmînd să gestioneze doar fondurile provenite din contribuţiile de asigurări sociale de stat, iar cheltuielile pentru activitatea CNAS să fie suportate de bugetul de stat. De asemenea, va fi necesar de activat în direcţia majorării surselor financiare pentru tratamentul balneosanatorial şi odihna de vară a copiilor.

Congresul accentuează că numai sindicatele puternice, bine pregătite şi unite sunt în stare să îndeplinească aceste sarcini.

Congresul declară că Sindicatul va lupta prin toate metodele pentru realizarea unor astfel de reforme, care să contribuie la ridicarea nivelului de viaţă al salariaţilor – membri de sindicat.

În limitele competenţei sale,  FNSAA „Agroindsind” va contribui la perfecţionarea politicii statului în domeniul social, fiscal, investiţional, bancar-financiar, la orientarea lor spre ameliorarea situaţiei financiare a producătorilor locali, va lua măsuri în vederea neadmiterii şi lichidării restanţelor salariale şi ridicarea nivelului minim al salariului.

 

 1. Prin educaţie şi informare spre un sindicat puternic

Congresul declară că principala forţă capabilă să realizeze cursul strategic al FNSAA o constituie întregul efectiv sindical al Federaţiei, puternic motivat şi organizat, devotat cauzei sindicaliste, dotat cu cunoştinţe şi abilităţi suficiente pentru transpunerea în fapt a misiunii sale.

În acest context, Congresul stabileşte ca obiectiv strategic pentru Federaţie – Punerea la dispoziţia structurilor sindicale de toate nivelele a unui sistem educaţional-informaţional modern, aplicativ şi corelat la sarcinile sindicale, care să asigure:

 • promovarea în tot spaţiul FNSAA a adevăratelor valori sindicale – Democraţie, Independenţă, Solidaritate, transformîndu-le în norme şi realităţi;
 • analiza şi planificarea strategică a activităţii structurilor Federaţiei, orientate spre stabilirea şi realizarea strategiilor, scopurilor şi sarcinilor sindicale concrete, reale şi performante;
 • formarea la toate categoriile de sindicalişti a convingerilor sindicaliste, a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare, a activismului şi motivaţiilor puternice pentru apartenenţa la sindicat, a ataşamentului frăţesc faţă de Federaţia „Agroindsind”.
 • funcţionarea eficientă a Sistemului de comunicare între şi în cadrul structurilor Federaţiei; informarea membrilor de sindicat referitor la activitatea organelor elective şi implicarea lor maximală în viaţa sindicală;
 • dezvoltarea şi îmbogăţirea culturii Federaţiei în spiritul valorilor, tradiţiilor, stilului, metodelor şi formelor de activitate sindicală rezultativă.

 

Congresul, ţinînd cont de obiectivul nominalizat, determină următoarele priorităţi în activitatea sistemului educaţional – informaţional:

 • Transformarea instruirii sindicale în proces cu caracter sistemic, dinamic, accesibil pentru toate categoriile efectivului sindical, care să îmbine armonios atît obiective şi sarcini sindicale, cît şi conţinuturi noi, metode şi forme performante de instruire şi informare;
 • Concentrarea asupra formării celor mai importante categorii de sindicalişti pentru realizarea scopurilor sindicale, cum ar fi, spre exemplu: militanţii şi formatorii sindicali; managerii de proiecte; negociatorii şi experţii în dreptul muncii, securitatea şi sănătatea în muncă, normare-salarizare; recrutori şi organizatori sindicali;
 • Reactualizarea activităţii Consiliului didactico-metodic al Federaţiei, transformîndu-l în Centru virtual de analiză, planificare şi management educaţional;
 • Extinderea mai dinamică a influenţei educaţional-informaţionale în rîndul tinerilor sindicalişti, a organizaţiei de femei din cadrul Federaţiei;
 • Promovarea şi formarea imaginii sindicale atractive la întreprinderi şi în societate;
 • Continuarea experienţei de implementare a proiectelor sindicale şi programelor educaţionale-informaţionale pentru diverse categorii de sindicalişti şi specialişti, inclusiv şi în parteneriat cu sindicatele şi alte formaţiuni din ţară şi de peste hotare.
 • Dezvoltarea suportului didactico-metodic acordat sindicatelor, Consiliilor Regionale şi Consiliilor sindicatelor de branşă;
 • Încurajarea structurilor sindicale spre asigurarea selectării calitative a celor ce urmează a fi instruiţi şi utilizării în practica reală a cunoştinţelor şi abilităţilor formate de către ei;
 • Finalizarea activităţilor educaţionale, preponderent strategice şi tematice, cu programarea utilizării în practică a cunoştinţelor formate, elaborarea pancardelor, broşurilor, pliantelor, recomandaţiilor metodice, etc…
 • Utilizarea pe scara largă a celor mai moderne forme de instruire şi informare: Seminare–treninguri interactive, formarea la distanţă şi conferinţe o n-line, sistemul electronic al bazei de date; Buletinul Informativ, pagina WEB, foi volante, pliante, broşuri, mass-media, ş.a.

Congresul se pronunţă şi în favoarea intensificării activităţii tuturor structurilor sindicale ale Federaţiei întru asigurarea respectării dreptului salariaţilor-membri de sindicat la formarea profesională continuă, specificînd ca prioritare următoarele activităţi:

 • Elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei sindicale de impulsionare a procesului de formare profesională în ramură, conform competenţelor sindicatului, prevăzute de legislaţie;
 • Realizarea campaniilor de sensibilizare şi informare privind formarea profesională continuă, la toate nivelurile Federaţiei;
 • Utilizarea la maxim a posibilităţilor Comitetului Sectorial pentru Formarea Profesională din Agricultură şi Industria Alimentară, în scopul creării la toate nivelele a parteneriatului strategic pentru formarea profesională continuă şi funcţionarea sistemului de formare profesională respectiv.
 • Dezvoltarea şi consolidarea dialogului social în problemele formării profesionale continue, folosind în acest scop Convenţiile colective, Contractul Colectiv de muncă, reprezentanţii structurilor respective din cadrul Comitetului Sectorial pentru Formarea Profesională în ramură, alte forme ale parteneriatului social;
 • Colaborarea Centrului Federaţiei cu Organele statale, ONG-uri, sistemul învăţămîntului agroindustrial, CNSM, Instituţii şi Fonduri specializate din ţară şi internaţionale.

Congresul solicită implicarea activă a tuturor structurilor Federaţiei în consolidarea  parteneriatului strategic naţional, ramural, teritorial şi de întreprindere, orientat spre asigurarea accesului membrului de sindicat la  formarea profesională continuă.

Congresul recomandă Centrului FNSAA deschiderea unui sub-cont bancar special pentru acoperirea maximală a cheltuielilor cu referire atît la organizarea activităţilor de formare-informare, remunerare a formatorilor, cît şi la dotarea sistemului respectiv cu cea mai modernă tehnică, în special: multimedia, laptop-uri, cameră de luat vederi, cărţi şi planşete electronice ş.a.

Congresul solicită organizaţiilor sindicale primare şi teritoriale specificarea ca articol prioritar în structura bugetului a surselor suficiente pentru instruire şi informare sindicală, care să asigure o activitate complexă şi sistemică.

Congresul face apel către toate structurile Federaţiei spre o mai strînsă colaborare şi  cooperare în organizarea activităţilor educaţionale: conferinţe practice şi seminare comune, mese rotunde, etc…

Congresul consideră că dezvoltarea Sistemului educaţional – informaţional constituie o prioritate importantă şi condiţie fundamentală în consolidarea, modernizarea şi dezvoltarea Federaţiei „Agroindsind”, transformarea structurilor sale în adevărate centre sindicale, capabile să-şi realizeze  destoinic misiunea !

III. Consolidarea şi dezvoltarea organizaţională a structurilor FNSAA”

În vederea consolidării şi dezvoltării organizaţionale a Structurilor FNSAA, Congresul consideră recrutarea membrilor de sindicat şi constituirea noilor organizaţii drept una din direcţiile strategice ale mişcării sindicale, toţi subiecţii Federaţiei urmînd să realizeze planuri de sporire a efectivului. Este binevenită extinderea practicii de creare a sindicatelor la nivel raional, care ar întruni lucrătorii din anumite domenii de activitate (profesii, gen de producere, etc.), recrutare a membrilor şi creare a noilor organizaţii sindicale prin intermediul Consiliilor Regionale, creînd în acest scop diverse structuri sindicale, care au drept scop atragerea de noi segmente de salariaţi.

Totodată, este necesar de a dezvolta sindicatele nou-create de la faza incipientă (fragilă şi dependentă faţă de patron) la cea de sindicat combativ, independent, solidar, prin educaţia liderilor şi a membrilor de sindicat, având ca scop schimbarea mentalităţii şi crearea condiţiilor pentru crearea unui sindicat de tip nou, care ar corespunde standardelor europene. Mişcarea fermă spre atingerea obiectivului: un nou membru de sindicat, un nou lider sindical, un nou stil de conducere sindicală.

Delegaţii congresului consideră necesară activizarea acţiunilor sindicaliste în colectivele de muncă şi în teritoriu, ridicarea responsabilităţii organelor elective faţă de membri, dezvoltarea unei culturi interne a organizaţiei, care ar crea membrului de sindicat sentimentul de apartenenţă la familia sindicală, ar conduce la sporirea încrederii salariaţilor şi ataşamentului acestora faţă de propria organizaţie. În acest sens este necesară perfectarea de urgenţă a cadrului normativ privind „Militanţii Sindicali”, formarea şi protecţia juridică a acestora.

Este necesară utilizarea la maxim a tuturor mijloacelor, inclusiv a organelor mass-media, în vederea promovării imaginii şi poziţiei sindicatelor, a mişcării sindicale în ansamblu. Formarea unei imagini autentice despre sindicat, care ar reflecta situaţia actuală, ca punct de pornire pe calea reformelor spre un sindicat modern, puternic, rezultativ.

Delegarea treptată a unor funcţii (negocierea, instruirea, informarea) de la sindicatul de bază – organelor ierarhic superioare cu redistribuirea procentelor de cotizaţii. Fortificarea Consiliilor Regionale, înzestrarea şi asigurarea acestora cu cadrele, sursele financiare şi tehnice necesare poate conduce la reprezentarea şi apărarea eficientă a interesele membrilor de sindicat la nivelul respectiv.

Consolidarea, dezvoltarea şi democratizarea în permanenţă a structurii FNSAA în dependenţă de cerinţe şi necesităţi la nivel de Consilii Regionale, Uniuni Teritoriale, Reprezentanţe, Comitete unificate, Consilii pe branşe, etc… pot contribui substanţial la activizarea membrilor de sindicat, participarea lor activă la viaţa sindicală.

Congresul consideră necesară impulsionarea activităţii organizaţiilor de femei şi de tineret din cadrul FNSAA, imprimându-i un caracter mai organizat, dinamic şi direcţionat, orientarea spre „întinerirea” sindicatului în întregime şi a organelor elective sindicale în special, promovarea tinerilor în organele elective sindicale. Mobilizarea organizaţiei de femei a Federaţiei spre noi sarcini: mediatizarea, informarea femeilor privind drepturile lor în câmpul muncii şi în societate, includerea mai largă a femeilor în activitatea organelor elective, în comisiile de dialog social şi comitetele pentru securitate şi sănătate în muncă etc.

Congresul consideră extrem de importantă asigurarea în continuare a integrităţii mişcării sindicale la nivelul FNSAA „Agroindsind” prin activităţi de consolidare în plan intern, dezvoltarea culturii sindicaliste în ţară, combaterea cu vehemenţă a fenomenului „furtului organizaţilor primare”, „egoismului local”, „contrapunerii Regiune – Centrul”, tentativelor de imixtiune din afara structurilor sindicale ale Federaţiei. Atenţionarea şi sesizarea promptă a organizaţilor internaţionale în vederea combaterii politicii anti-sindicaliste, care afectează grav imaginea ţării, inclusiv şi cele care încalcă Drepturile Fundamentale ale Omului. A devenit actuală necesitatea concretizării în detalii a rolului şi locului, poziţiei „Agroindsind”-ului în raport cu structurile sindicale din ţară şi internaţionale, organizaţiile şi instituţiile statale, social-economice din republică, alte formaţiuni, în scopul exercitării permanente a unei influenţe benefice asupra întregului câmp de activitate a sindicatului din ramura agro-industrială.

 

 1. FNSAA în familia sindicatelor frăţeşti

 

Congresul consideră prioritare pentru FNSAA „Agroindsind” consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu sindicatele frăţeşti din ţară şi de peste hotare, precum şi cu structurile sindicale internaţionale.

Congresul menţionează că FNSAA „Agroindsind” este un sindicat ce a păşit hotărît spre modernizare, în spiritul sindicalismului democratic european, apreciind pozitiv contribuţia sa la dezvoltarea relaţiilor confederale şi implementarea principiilor democratice în managementul structurii centrale confederale.

Congresul salută poziţia Federaţiei vizînd promovarea intereselor sale în cadrul Confederaţiei şi, în acelaşi timp, îndeamnă reprezentanţii FNSAA în organele elective ale CNSM să promoveze aceste interese cu mai multă insistenţă şi hotărîre, coordonîndu-şi în permanenţă acţiunile sale cu efectivul Federaţiei.

Congresul încurajează participarea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” la mişcarea sindicală internaţională, lărgirea colaborării externe şi afirmarea rolului său constructiv pe arena sindicală externă.

Congresul declară că activitatea Federaţiei în domeniul relaţiilor sindicale internaţionale pentru perioada 2012 – 2017 va fi orientată spre următoarele scopuri:      

– Contribuirea la consolidarea şi modernizarea mişcării sindicale din Moldova, dezvoltarea raporturilor de conlucrare eficientă în cadrul CNSM şi a legăturilor bilaterale reciproc avantajoase cu alte sindicate din ţară, în baza principiilor egalităţii, respectului reciproc, solidarităţii şi democraţiei.

– Dezvoltarea în continuare a relaţiilor tradiţionale cu sindicatele frăţeşti de peste hotare (în primul rînd din România şi Turcia), precum şi stabilirea de noi contacte de prietenie şi colaborare cu sindicatele din diferite zone geografice, care împărtăşesc aceleaşi valori sindicaliste.

– Colaborarea cu sindicatele din aria transfrontalieră, companiile transnaţionale, întreprinderile mixte etc., în scopul consolidării eforturilor comune, orientate spre protejarea intereselor social-economice ale membrilor de sindicat.

– Îmbunătăţirea imaginii Federaţiei pe plan internaţional.

– Afilierea Federaţiei “Agroindsind” la EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) şi afirmarea rolului ei de partener activ în această organizaţie.

Congresul consideră reuşite modalităţile tradiţionale de conlucrare, aplicate de către FNSAA “Agroindsind” în plan internaţional şi oportună completarea si perfecţionarea lor în continuare, formînd un ansamblu de instrumente eficiente, care includ:

– vizite de studiu;

– legături directe între sindicatele cu acelaşi gen de activitate economică;

– schimbul de delegaţii şi reprezentanţi în scopul informării reciproce, familiarizării cu formele şi metodele de activitate efective în condiţiile economiei de piaţă;

– organizarea şi desfăşurarea seminarelor educaţionale pentru grupuri ţintă mixte, efectuarea schimbului de materiale didactice, pregătirea comună a formatorilor şi militanţilor sindicali;

– conferinţe, mese rotunde, ateliere de studiu, stagii reciproce în structurile sindicale;

– schimb temporar de formatori, experţi, negociatori, alte categorii de specialişti sindicali;

– acces la baza de date sindicala comună;

– elaborarea în comun a manualelor şi suporturilor de curs, a altor materiale metodice, folosind tot arsenalul de tehnică editorială şi de comunicare;

– elaborarea şi implementarea în parteneriat a proiectelor sindicale inovaţionale;

– alte modalităţi;

Congresul se pronunţă pentru o mai mare transparenţă în organizarea deplasărilor peste hotarele ţării, care trebuie efectuată obligatoriu prin decizia organului sindical respectiv, cu referire la: principiile clare de selectare şi nominalizare a persoanelor, programul deplasării, devizul de cheltueli, rapoarte scrise la întoarcere şi utilitatea rezultatelor vizitelor în activitatea practică.

Congresul atrage atenţia tuturor structurilor Federaţiei în legătură cu neadmiterea lezării autonomiei şi intereselor FNSAA „AGROINDSIND”, precum şi a amestecului în chestiunile interne ale Federaţiei din partea oricăror organe sau structuri sindicale, statale sau patronale, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.

Congresul îşi exprimă încrederea că, în perioada exercitării următorului mandat, structura de conducere a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” va asigura integritatea Federaţiei, va avea un rol activ în promovarea intereselor FNSAA în structurile sindicale naţionale şi cele internaţionale, precum şi o influenţă pozitivă în dezvoltarea mişcării sindicale, atît în plan intern, cît şi în plan extern.

 

 1. Gestionarea eficientă a bugetului şi patrimoniului sindical

Pornind de la faptul că stabilitatea financiară este factorul hotărâtor pentru realizarea obiectivelor strategice pe care Federaţia „Agroindsind” îşi propune drept scop să le realizeze în următorii cinci ani, Congresul solicită organelor de conducere ale Federaţiei să manifeste maximă principialitate în vederea asigurării respectării necondiţionate a normelor statutare de către toate structurile sindicale, în special la compartimentul achitării cotizaţiilor de membru.  În acest scop, este necesară întărirea disciplinei financiare, prin elaborarea unor bugete echilibrate, în care cheltuielile să nu depăşească veniturile, monitorizarea respectării acestora prin instituirea unui sistem integru de monitorizare a situaţiei financiare în Federaţie.

Congresul solicită tuturor subiecţilor ca salarizarea personalului să se efectueze cu respectarea strictă a regulamentului cu privire la salarizare şi în limitele surselor planificate în buget pentru subiecţii Federaţiei, să fie excluse cazurile de acordare a ajutoarelor materiale atunci cînd există restanţe la plata salariilor. În acest sens, trecerea la practica aprobării de către Biroul Executiv al FNSAA a bugetelor şi stabilirii nivelului salarizării, pentru subiecţii care au admis încălcări repetate ale statutului la capitolul achitarea cotizaţiilor de membru, este un imperativ al timpului.

Comisia de Revizie Financiara Centrală urmează să se activizeze în vederea efectuării controlului periodic al respectării Statutului, Hotărârilor, Instrucţiunii privind modul de achitare şi evidenţă a taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor de membru de sindicat, Regulamentului cu privire la ajutorul material, a altor documente ce ţin de domeniul financiar.

Congresul consideră că structura bugetelor sindicale de toate nivelurile trebuie să reflecte priorităţile de activitate ale FNSAA „Agroindsind”. În acest sens, tendinţa majorării cotei în structura bugetelor destinate ajutoarelor materiale în detrimentul sarcinilor autentice sindicaliste, fiind una defectuoasă, urmează să fie depăşită.

Delegaţii congresului consideră dezvoltarea si gestionarea eficientă a patrimoniului sindical, sporirea veniturilor ca rezultat al gestionarii eficiente a acestuia şi orientarea veniturilor spre fortificarea bazei materiale a Centrului şi a structurilor Federaţiei de o importanţă majoră şi urmează să fie permanent pe agenda viitoarei conduceri.

În vederea reprezentării plenare, realizării eficiente a funcţiilor şi sarcinilor, este necesară fortificarea bazei financiare a Consiliilor regionale, inclusiv asigurînd alocarea celor 5% din cotizaţii acordate de centrul FNSAA, utilizarea acestor sume în scopurile stabilite de regulamentul cu privire la Consiliile regionale, extinderea practicii de finanţare, inclusiv prin cooperarea surselor, a activităţilor Consiliilor regionale realizate la iniţiativa Centrului FNSAA.

Congresul consideră că constituirea Fondului de Solidaritate reprezintă un instrument esenţial pentru a asigura capacitatea FNSAA “Agroindsind” de a oferi asistenţă organizaţiilor, spre exemplu în cazul desfăşurării unor acţiuni de protest şi îşi exprimă, anticipat, aprecierea profundă faţă de organizaţiile care vor contribui la constituirea acestuia şi, prin exemplul lor, vor îndemna şi alte organizaţii afiliate să facă acelaşi lucru. Prin acest exemplu, Fondul de Solidaritate poate deveni cu adevărat acel vector, care va impulsiona  mişcarea sindicală în Republica Moldova.

Congresul îşi exprimă convingerea că Federaţia, realizînd cursul strategic stabilit prin prezenta  Rezoluţie, va crea premise reale pe calea consolidării mişcării sindicaliste şi îmbunătăţirii substanţiale a situaţiei membrilor de sindicat.

Congresul recomandă conducerii FNSAA „Agroindsind” şi structurilor sale să planifice realizarea pe etape a prevederilor prezentei Rezoluţii, utilizînd în acest scop metode care şi-au demonstrat eficienţa, inclusiv managementul de proiect.

Congresul se adresează Guvernului şi Parlamentului să urgenteze adoptarea legilor cu privire la minimul de existenţă, cu privire la majorarea salariului minim pînă la nivelul minimului de existenţă, cu privire la preţuri, elaborarea proiectelor de acte ce vizează  implementarea Planului de acţiuni în vederea minimizării practicii achitării salariilor „în plic” şi muncii „la negru”, să  abroge modificările la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, efectuate în detrimentul salariatului, să majoreze sumele alocate pentru tratamentul balneosanatorial al salariaţilor, să nu admită modificarea Codului muncii în detrimentul salariaţilor.

Congresul cheamă partenerii sociali (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Federaţia Naţională a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară)  la consolidarea şi dezvoltarea parteneriatului social, la colaborare şi conlucrare, în vederea realizării progresul economic, respectării legislaţiei muncii, îmbunătăţirii situaţiei salariaţilor şi instaurării în ramură a unui climat benefic dialogului social.

Congresul solicită de la conducerea de vîrf, organelor elective ale Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova promovarea reformelor, modernizarea şi dezvoltarea mişcării sindicale, a principiilor confederative în raport cu subiecţii săi. Totodată, Congresul  VI al FNSAA „Agroindsind” cere de la structurile confederative activizarea şi eficientizarea dialogul social la nivel naţional, îmbunătăţirea imaginii sindicale, dezvoltarea sistemului  educaţional şi informaţional.

Congresul face apel către structurile sindicale şi membrii de sindicat,  chemându-i la realizarea prin fapte concrete a cursului strategic al FNSAA „Agroindsind” – „Spre un sindicat combativ, modern şi consolidat”, manifestînd în acest scop activism, solidaritate şi bună organizare, acţionînd în numele progresului social, îmbunătăţirii situaţiei membrilor de sindicat, consolidării şi dezvoltării mişcării sindicale.