Raport Narativ

Raport Narativ

cu privire la rezultatele Seminarelor «Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatului social  în domeniul formării profesionale (în contextul Strategiei “Educaţia 2020”)»

(Leonard Palii, Vicepereședinte FNSAA “Agroindsind”, Președinte Comitet Sectorial din Agricultură și Industria Alimentară)

 

Capitol introductiv

Raportul se referă la organizarea a două seminare cu aceeași temă. Primul s-a desfășurat în perioada 14-16 februarie 2017 pentru Directorii Școlilor Profesionale, profil Agroindustrial. Al doilea seminar s-a desfășurat în perioada 21-23 februarie 2017 pentru Directorii și Directorii adjunți ai Centrelor de Excelență și Colegiilor, profil Agroindustrial.

În ambele cazuri Obiectivul principal l-a constituit: Schițarea strategiei dezvoltării Parteneriatului social în domeniul Învățămîntului Profesional Tehnic pentru pregătirea forței de muncă calificată în ramura Agriculturii și Industriei Alimentare (Parteneriatul Agroind VET).

Ambele seminare au fost organizate la inițiativa Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură și Industrie Alimentară și FNSAA “Agroindsind”, cu suportul logistic al acesteia.

Pentru Seminarul cu Directorii Școlilor Profesionale, asistența didactico- metodică a fost acordată de către Comitetul Sectorial, Ministerul Educației, Centrul ProDidactica și Echipa GOPA. Pentru Seminarul cu Directorii și Directorii adjuncți ai Centrelor de Excelență și Colegiile profil Agroindustrial asistența didactico–metodică și organizatorică a fost asigurată de către Comitetul Sectorial; Direcția Știință, Educație și Extensiune Rurală și Cabinetul Metodic al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Echpa GOPA.

Unele Specificări-rezumat

Reprezentanții instituțiilor nominalizate s-au pronunțat pentru asocierea principalelor Instituții – actori interesați în dezvoltarea Sistemului Învățămîntului Profesional tehnic la nivel regional (rational). Ca exemplu această asociere poate avea forma unui Consiliu al parteneriatului social în domeniul Formării Profesionale (AgrIndVET). În cadrul discuțiilor au fost identificați și potențialii membri ai acestui  parteneriat: Reprezentanții Comisiilor teritoriale ale Comisiei pentru Negocieri și Consultări Colective, Conducerii Administrației Publice Locale, Structurilor Sindicale, Patronale, Instituțiilor Învățămîntului Agroindustrial, Comitetului Sectorial teritorial, CCI, AROFM, etc…

De rind cu aceasta, seminarul, în linii generale, a marcat solicitările instituțiilor Învățămîntului Profesional Tehnic în raport cu principalele domenii de implicare a reprezentanților pieței muncii în viața Instituției VET din teritoriu. Printre principalele domenii se enumeră următoarele:

 1. Evaluarea calității Instruirii, Participarea la Consiliul de administrare a Instituției ÎPT.
 2. Evaluarea cunoștințelor și abilităților profesionale a elevilor în cadrul și la finele stagierii de practică.
 3. Asigurarea condițiilor pentru Stagiunea de practică a elevilor (studenților).
 4. Adaptarea Curiculei, Programelor de studiu.
 5. Traseul profesional al absolvenților instituțiilor profesional tehnice.
 6. Pregătirea socio-psihologică a angajării absolvenților în cîmpul muncii (Clubul sau Cenaclul Absolventului, cursul opțional, etc…)
 7. Campaniile de îmatriculare la studii în Instituțiile profesional tehnice.
 8. Campaniile de promovare a Învățămîntului Agroindustrial și a Instituției în cauză.

Totodată au fost abordate și chestiuni ce se referă la structurile parteneriatului VET central. Printre cele discutate se enumără:

 1. Asigurarea Sistemului VET din ramură cu Standarde Ocupaționale, Calificări Profesionale și Nucleul Curiculelor de formare.
 2. Asigurarea suportului financiar pentru cheltuelile ce țin de elaborarea (adaptarea) curiculelor, altor materiale metodice cu caracter supraprogram  pentru angajații Instituției de Învățămînt (Remunerarea elaboratorilor, cheltuieli de logistică; Remunerarea persoanelor ce vor deservi Softul QTAFI-Traseul Profesional al Absolvenților)
 3. Instruirea reprezentanților pieței muncii, altor parteneri VET – membrii Comisiilor, Grupurilor de lucru, etc, create pe lingă instituțiile ÎPT.
 4. Organizarea seminarelor de Formare continua în domeniul Managementului Educațional și IT.
 5. Elaborarea actelor normative cu conținut motivațional pentru participarea activa a Agenților economici din ramură la dezvoltarea ÎPT.
 6. Organizarea și Ghidarea Campaniei de creare a parteneriatului VET în teritoriu. La acest subiect a fost propus și algoritmul organizării acestei Campanii:
 • Crearea grupului Organizatoric al campaniei pe nivele, Elaborarea Draftului materialelor necesare: Concepției Parteneriatului Social VET nivel local, Memorandumului-tip al Parteneriatului VET Teritorial, Plan exemplu de activitate, Ghidul creării și Funcționării Parteneriatului VET, Model al articolului consacrat  dezvoltării ÎPT în Convenția teritorială a Comisiei teritoriale pentru Consultări și Negocieri Colective, etc…
 • Organizarea la nivel central pe zone a Seminarului consacrat instituirii în jurul Instituției de ÎPT a parteneriatului VET nivel de teritoriu, cu participarea reprezentanților principalilor actori ai VET din teritoriu. Rezultatul final al acestui Seminar va constitui însușirea materialelor ce țin de organizarea și funcționarea Parteneriatul VET – Teritorial, motivația respectivă a reprezentanților și schița-plan a primilor pași post-seminar.
 • Pilotarea Instituirii Parteneriatului VET – Teritorial în cel puțin cite un raion selectat din 4 zone geografice, plus municipiile Bălți și Chișinău.

 

Finalități

Participanții ambelor seminare au manifestat deschidere spre o colaborare mai strînsă cu piața muncii, alți actori importanți ai Procesului VET. Au confirmat necesitatea implicării mai active a pieții muncii în procesul de formare profesională a forței de muncă din ramură. Au dezvoltat  ideia instituirii parteneriatului VET  în teritoriul  unde  funcționează  Instituțiile ÎPT și au solicitat structurilor  ierarhice ale partenerilor sociali în domeniul VET să  acorde suportul necesar pentru  desfășurarea Campaniei respective.

De rînd cu aceasta participanții au apreciat la justa valoare acțiunile întreprinse de către FNSAA “Agroindsind” și a Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională, orientate spre consolidarea și dezvoltarea Sistemului VET și au solicitat continuarea activităților acestor instituții.

Printre principalele aprecieri a reușitei Seminarelor se enumără Tematicele și Prezentarile Formatorilor:

 1. Tema: Dezvoltarea parteneriatului strategic VET în ramura Agriculturii și Industriei Alimentare: Situația la zi, probleme, perspective (Prezentare, discuții, concluzii) – Prezentator Leonard Palii, Vicepreședintele FNSAA “Agroindsind”, Președintele Comitetului Sectorial pentru Formarea Profesională din Agricultură și Industria Alimentară (moderatorul seminarelor).
 2. Tema: Managementul calității. Principii de autoevaluare în instituțiile de învățământ profesional tehnic – prezentator Golban Maria, specialist coordonator, metodist, responsabil de managementul calității.
 3. Tema: Planul de acțiuni 2017 – prioritati si obiective – prezentator Vera Chilari, consultant superior in Direcţia învăţămînt secundar profesional și mediu de specialitate, Ministerul Educaţiei.
 4. Tema: Managementul Dezvoltării Strategice a Instituției ÎPT – prezentator Rima Bezede, Președintele Centrului Educational ProDidactica.

 

De asemenea, este important de menționat, că, după părerea participanților, seminarele în cauză constituie un pas important spre consolidarea relațiilor de colaborare: FNSAA “Agroindsind”, Comitetul Sectorial, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (în special Direcția Știință, Educație și Extensiune Rurală; Cabinetul Metodic), Ministerul Educației (în special Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate), Echipa GOPA, Centrul Educațional ProDidactica, Instituțiile ÎPT.