Cerințe și reguli ce urmează a fi respectate în legătură cu pandemia COVID-19

Ramura agroindustrială este strategică fiindcă asigură securitatea alimentară. Prin definiție, semnifică necesitatea covârșitoare de activitate chiar și pe timp de pandemie. Angajatorul este obligat prin Lege, să asigure securitatea angajaților. În acest scop la întreprinderi (organizații) este necesar de introdus reguli speciale de securitate. În sarcina Sindicatului se indică – monitorizarea implementării și respectării următoarelor cerințe:

Distanța între angajați necesită să fie majorată până la 2 metri în baza reorganizării spațiului de activitate, micșorării numărului lucrătorilor la liniile tehnologice sau micșorării vitezei conveierului.

Timpul preconizat pentru alimentare și odihnă, necesită de replanificat în așa mod ca angajații să poată respecta distanța socială . În unele cazuri (număr mare de lucrători), se recomandă de pregătit în acest sens, spații suplimentare.

Livrarea angajaților de la domiciliu la locul de muncă și viceversa necesită de organizat procesul în așa mod ca să fie evitată necesitatea de a apela la transportul public. Concomitent să se renunțe la aplicarea transportului de tip microbuz care nu are capacitatea de respectarea distanțelor sociale.

Necesită a fi micșorat numărul de participanți la adunări, pentru a garanta respectarea distanței de 2 metri între participanți. Se recomandă de aplicat masiv ședințe de tip on-line prin intermediu rețelelor de socializare. Liderii sindicali necesită obligatoriu să însușească tehnologiile IT și aplicarea lor în practică.


Pentru a ivita răspândirea virusului pe timp de pandemie COVID-19, toți care au posibilitate să muncească la distanță (acasă) necesită să folosească asemenea situație. Se recomandă de aplicat metoda – vizitei fluente a locului de muncă în conformitate cu stricta necesitate, respectând executarea funcțiilor calitativ și în termeni stabiliți.

În cazuri când este de neevitat respectarea distanței de 2 metri, angajații necesită de echipat cu mijloace de protecție individuală. Să nu uităm că persoana bolnavă asimptomatică are capacitatea de infectarea celor din jur.

Spălarea pe mâini și folosirea la locuri vizibile a dezinfectanților. Pentru aceasta e necesar de obținut întreruperi speciale. Lucrătorii necesită să aibă acces liber non stop la apă potabilă. Este necesar ca la întreprindere (organizație) spațiile și mobila să fie dezinfectate permanent, inclusiv și încăperile pentru odihnă și alimentație. La tot vizitatorii, prima de a pătrunde pe teritoriu întreprinderi (organizației) să se scaneze temperatura corpului.

Informația cu privire la regulile securității necesită răspândită regulat între lucrători în limbile clare pentru ei, concomitent să fie afișate pe standuri. Toți consumătorii și producătorii necesită să fie informați concomitent.

Dacă angajatul are simptoame de îmbolnăvire, el nu trebuie să viziteze postul său de muncă, în special pentru perioada carantinei. Eliberarea buletinului de îmbolnăvire, la fel este o necesitate strict obligatorie.

 

ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ В ПЕРИОД ПОСТ-ЭПИДЕМИИ COVIT-19

 Отрасль пищевой промышленности и сельского хозяйства является стратегической поскольку ответственна за жизнеобеспечение страны. Это означает, что работники этой отрасли продолжают преимущественно трудиться и во время пандемии. Работодатели должны обеспечить согласно Закона их безопасность. Для этого на предприятиях должны быть введены специальные правила безопасности. Профсоюзы должны осуществлять мониторинг ввода и выполнения следующих требований:

Дистанция между работниками должна быть увеличена до 2 метров за счет реорганизации рабочего пространства, уменьшения числа работников на производственных линиях и/или сокращения скорости конвейеров.

Время перерывов для приема пищи и отдыха должно быть распределено таким образом, чтобы работники имели возможность соблюдать дистанцию; также для этого должны быть выделены дополнительные помещения.

Доставка сотрудников на работу и с работы должна быть организована таким образом, чтобы исключить для них необходимость пользоваться общественным транспортом. Использование маршруток не является приемлемым решением, так как не обеспечивает соблюдение социальной дистанции.

Необходимо уменьшить число участников любых собраний, включая профсоюзные, для обеспечения возможностей соблюдения социальной дистанции. Рекомендуется проводить онлайн заседания с использованием Интернета. Лидерам профсоюза в обязательном порядке нужно осваивать технологии IT.

Для ограничения распространения вируса в период пандемии COVID-19 все, кто может работать из дома, должны это делать. Рекомендуется применять гибкий график посещения рабочего места, строго по необходимости с соблюдением установленных сроков и качества работы.

В ситуациях, когда соблюдение дистанции в 2 метра невозможно, работники должны быть обеспечены соответствующими СИЗ. Человек, переносящий заболевание бессимптомно, тем не менее заражает окружающих.

Мытье рук и использование удобно расположенных санитайзеров должны быть частью повседневной рабочей рутины. Для этого необходимо выделять специальные перерывы. Работники должны иметь постоянный доступ к питьевой воде. Необходима регулярная дезинфекция всех помещений, включая для отдыха и приема пищи. У всех, входящих на территорию предприятия, рекомендуется измерять температуру.

Информация об используемых правилах безопасности должна регулярно распространяться среди работников на понятных для них языках, в том числе размещаться на информационных стендах. Все покупатели и поставщики также должны быть о них проинформированы.

Если работник испытывает недомогание, он не должен выходить на работу. В период пандемии соблюдение этого правила ещё важнее, чем в обычных условиях. Предоставление оплачиваемого больничного является, таким образом, крайне важным.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu