Recrutarea internă, extinderea de la sindicat (organizația de bază) la sindicat de model unificat

WP_20170704_09_09_27_Pro

În perioada 03 – 08 iulie 2017, conform planului de activitate, în România (Eforie Nord) a avut loc seminarul „Recrutarea internă, extinderea de la sindicat (organizaţia de bază) la sindicat de model unificat” cu participarea liderilor sindicali. În cadrul seminarului a fost prezentată informaţia cu privire la sindicalizarea şi recrutarea internă in sindicatele afiliate direct în ultimii 5 ani, problemele şi rezultatele obţinute. Concomitent, a fost analizat rezultatul sondajului anonim in cadrul unei intreprinderi, din care rezulta neajunsurile şi greşelile în activitate sindicală.

Au fost discutaţi factorii de influenţă asupra procesului de recrutare, fiind identificat mecanismul de soluţionare si prezentate practicile bune.

Pe parcurs participanţii au fost implicaţi în activitate de grup: „Administraţia”, „Sindicat” şi „Angajaţii – nemembri de sindicat”. Fiecare grup a elaborat o strategie şi tactică separată în dependenţă de scop şi interes. În final au fost evaluate rezultatele obţinute, elaborat un plan al Comitetului Sindical cu privire la menţinerea numărului de membri şi recrutarea internă. A fost examinata posibilitatea extinderii de la un sindicat (organizaţie de bază) spre un sindicat de tip unificat.

Seminarul a fost pregatit şi moderat de catre Pojoga Iurie, secretar-executiv al FNSAA „Agroindsind” cu suportul şi participarea activă a dlui Bernevec Sergiu, preşedintele FNSAA „Agroindsind”.

Participanţii la seminar au beneficiat de broşuri şi mostre elaborate pe tematica seminarului.

Secretariatul

 

* * *

Внутренний процесс наращивания профсоюзного членства, стремление становления: от первичной к объединенной профсоюзной организации

WP_20170704_09_09_35_Pro

03 – 08 июля 2017 года, согласно плана деятельности, в Румынии (Eforie Nord) имел место семинар с участием профсоюзных лидеров. В рамках семинара была представлена информация по профсоюзному охвату и наращиванию потенциала за последние 5 лет, проблемы и достигнутые результаты. Одновременно, был проанализирован результат анонимного опроса проведенного на одном предприятии, выявлены недостатки и ошибки в профсоюзной деятельности.

Были обсуждены факторы влияния на процесс профсоюзного охвата, выявлены механизмы решения, представлен положительный опыт.

В дальнейшем, участники были вовлечены в деятельность трех групп: «Администрация», «Профсоюз» и «Работники, не члены профсоюза». Каждая из групп разработала свою стратегию и тактику в зависимости от цели и интереса. В финале, была дана оценка полученных результатов, разработан план Профсоюзного Комитета по сохранению достигнутой численности и внутреннему наращиванию членства, ситуации перехода от первичной профсоюзной организации к объединенной модели.

Семинар был подготовлен и проведен модератором Пожога Юрием, исполнительным секретарем Федерации „Agroindsind” при непосредственной поддержки и активном участии Берневек Сергея, председателя Федерации „Agroindsind”.

Участникам семинара были вручены брошюры и образцы документов, разработанных согласно тематике семинара.

Секретариат

WP_20170704_12_02_02_Pro

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu