Rezumatul Conferintei Educationale Anuale

In perioada ianuarie-februarie 2021 Centrul Federatiei Nationale a Sindicatelor „Agroindsind”, în conformitate cu Mesajul Președintelui interimar al  FNSAA din martie 2021, a lansat Campania „Evaluarea activității Structurilor sindicale ale FNSAA în anul 2020 și prioritățile pentru anul 2021”, care s-a desfășurat în majoritatea structurilor  Federației.

Informatia despre Campanie este sintetizata in Sumar-ul Informativ al Campaniei „Evaluarea activității FNSAA în 2020 și prioritățile pentru 2021” (publicat anterior pe site).

Urmare acestei Campanii, în luna martie a avut loc Conferința Educaționala anuala a FNSAA „Evaluarea activității FNSAA în anul 2020 și prioritățile pentru anul 2021” (la distanta). Rezumatul Conferintei il puteti citi anexat.

Rezumatul Conferinței servește drept informație de bază pentru examinarea de către Consiliul General al FNSAA dn 31 martie a.c. a chestiunii „Evaluarea activității FNSAA în anul 2020 și prioritățile pentru anul 2021”.

Departamentul Organizare, Educație și Informare a FNSAA apreciază înalt participarea activă a structurilor Federației la organizarea și desfășurarea Campaniei, precum și în desfășurarea lucrărilor Conferinței Educaționale anuale a FNSAA, care își va ocupa locul destoinic în Cultura Organizatorică a FNSAA.

Corina Bulat

Sectorul Informare/comunicare

Rezumatul Conferinței Educaționale a FNSAA „Evaluarea activității FNSAA în 2020 și prioritățile pentru 2021” din 24-26 martie 2021

 I. Contextul și caracteristica situației

 Conferința Educațională anuala a FNSAA „Evaluarea activității FNSAA în 2020 și prioritățile pentru 2021” din 24-26 martie 2021, a examinat Sumarul informativ cu privire la desfășurarea Campaniei „Evaluarea activității FNSAA în 2020 și prioritățile pentru 2021”, organizată în structurile FNSAA în perioada ianuarie–februarie 2021 și, ținînd cont de unele completări, modificări la text, constată următoarele:

 1. Practic, pe toată perioada de activitate a anului 2020, întreaga Fedearație „Agroindsind” s-a confruntat cu o situație fără precedent, cauzată de fenomenul pandemic Covid-19, care a provocat o criză cu caracter existențial din punct de vedere social, economic și politic.
 2. Atît Centrul FNSAA, cît și structurile sale, s-a pomenit într-o stare de blocaj aproape pe toată perioada de debut a crizei pandemice. În aceste condiții, situația angajaților/membrilor de sindicat se înrăutățea cu viteză accelerată.
 3. În acelaș timp, Sindicatul agroindustrial a fost pus în situația, ca, pe de o parte, să răspundă operativ la provocările pandemice, să se manifeste ca forță capabilă să se adapteze de urgență la noile condiții netipice, iar, pe de altă parte, să continue cursul resetării sale, pentru a intra în posesia capacității sindicale de a acționa rezultativ în orice condiții.
 4. E de menționat că, după depășirea blocajului psihologic COVID-19, Aparatul Central al FNSAA, unele Uniuni Teritoriale și Sindicate afiliate direct, au început activ să caute modalități de a răspunde provocărilor crizelor și consecințelor lor cu impact negativ asupra situației membrilor de sindicat și funcționalității normale a Federației în întregime.

 

II. Oportunități și modeste performanțe

         În contextul situației caracterizate mai sus, Conferința consideră oportună decizia Conducerii FNSAA de a „decentraliza” realizarea priorităților de activitate a FNSAA „Agroindsind” pentru anul 2020 și a încuraja materializarea acestora în planuri flexibile și acțiuni întreprinse în fiecare situație după caz.

       Conferința apreciază la justa valoare și extrem de important faptul că Centrul FNSAA și Structurile sale au plasat în prim plan – membrul de sindicat – problemele acute cu care se confruntă în condițiile actuale și, totodată, se străduie să mențină în vizor cursul consolidării și reformării sindicatului agroindustrial.

 În acest context, Conferința consideră importante acțiunile Aparatului Central și acelor Uniuni Teritoriale și Sindicate afiliate direct, care, în condițiile actuale, și-au orientat activitatea spre susținerea morală și materială a membrilor de sindicat afectați de nevoile pandemiei;implicarea activă în situațiile de abuz ale Angajatorilor, manifestat în raport cu membrii de sindicat. Îmbunătățirea Convenției colective, CCM și transpunera lor în acțiuni/rezultate. Dezvoltarea Parteneriatului Social de toate nivelele. Abordarea insistentă, prin diferite forme, a problemelor membrilor de sindicat în comunicare cu conducerea CNSM, Ministerele de resort, Patronatele de toate nivelele, etc…

Conferința se pronunță pozitiv și asupra activității întreprinse de Aparatul Central și structurile FNSAA în domeniul Managementului Organizațional, desfășurate în perioada prepandemică (ianuarie-februarie 2020) prin intermediul activităților din 26-29 februarie (Conferința Educatională și Consiliul General), care au dat startul accelerării reformei organizatorice a întregii Federații în spiritul Rezoluției Congresului VII al FNSAA.

Conferința apreciază realizarea Managementului organizatoric al FNSAA în condițiile crizei Pandemice, politice și a calamităților naturale ale anului 2020:

 • Ajustarea modalităților de comunicare Centrul FNSAA – Structurile FNSAA la situația pandemică;
 • Convocarea ședințelor organelor elective ale Federației de toate nivelele cu ordinea de zi actuală și monitorizarea îndeplinirii deciziilor adoptate;
 • Emiterea mesajelor de susținere din partea organelor elective de toate nivelele, primilor conducători sindicali, adresate efectivului sindical primar;
 • Actualizarea caietului de sarcini ale Proiectului Pilot FNSAA „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”;
 • Readucerea pe agenda sindicală „Agroindsind” a practicii informării anuale a efectivului sindical despre activitatea centrului sindical și trasarea în comun a priorităților/planurilor/sarcinilor de activitate pentru anul viitor.

            Conferința consideră corecta utilizarea în procesul educațional sindical al FNSAA a metodei de instruire „la distantă”. În același timp, apreciază înalt acțiunile Structurilor Federației, care, de rînd cu formele netradiționale (E-mail, Viber, etc), au găsit posibilitate de a comunica direct cu grupuri mici de membri de sindicat, activiști și lideri sindicali.

           Conferința salută modestele progrese atinse în funcționarea Rețelei   Informare/comunicare: Centul FNSAA-Structurile FNSAA-Efectivul sindical și utilizarea pe scară largă a instrumentelor IT.

           În mod special, Conferința menționează rezultatele marcate în funcționarea paginii WEB și rețelei Facebook a FNSAA, care se afirmă tot mai mult  în calitate de adevărat mesager al Federației.

 • Situația membrilor de sindicat după un an de pandemie

     Apreciind  pozitiv modestele performanțe atinse de Federația „Agroindsind„ pe parcursul anului 2020, Conferința constată cu regret că situația membrilor de sindicat continua să rămînă critică.                              

F I NALITĂȚI

          Conferința își exprimă îngrijorarea și neliniștea în legătură cu situația incertă, în care s-au pomenit membrii de sindicat și întregul sindicat “Agroindsind” în legătură cu avansarea crizei pandemice și consecințelor ei.

Conferința, apreciind la justa valoare străduințele Centrului FNSAA, structurilor Federației în depășirea situației create, totuși le apreciază ca insuficiente pentru a face față situației actuale. 

Conferința e de părere, că Centrul FNSAA, Uniunile Teritoriale, Sindicatele de bază, trebuie să identifice, atît pe interior, cît și din experiența sindicalistă din țară si de peste hotare, modalități de activitate în condițiile pandemice, adaptîndu-le creator la situații concrete.

Conferința se pronunță pentru manifestare de o mai mare solidaritate, cooperare și consolidare intra și inter structurală a FNSAA – mobilizarea tuturor resurselor umane, materiale, financiare și direcționarea lor spre acțiuni concrete în beneficiul membrului de sindicat, care este principalul furnizor de viață a sindicatului de bază și a Federației în întregime.

       Conferința orientează Sistemele Educațional și Informare/comunicare ale FNSAA de a continua cursul luat spre căutarea formelor adecvate de activitate în condițiile menționte.

Conferința se pronunță pentru sincronizarea mai pronunțată a Direcțiilor de activitate sindicală: Protecția muncii, Organizare și Economico-financiara și focusarea acțiunilor lor spre un scop comun – realizarea adevăratei misiuni sindicaliste.

       Conferința, reieșind din necesitatea acută de a pune pe rol Direcțiile  Prioritare de activiate a FNSAA pentru anul 2021, adoptate anterior și,  totodată,   constatînd complexitatea lor și imposibilitatea de a fi realizate pe deplin în condițiile actuale, consideră important:

 • Plasarea Direcțiilor Prioritare de activitate a FNSAA 2021 pe vectorul strategic de durată și utilizarea lor ca componente de bază în redactarea rezoluției Congresului VII al FNSAA.
 • Extragerea din conținutul Direcțiilor Prioritare de activitate nominalizate a activităților conforme situației actuale, completarea și punerea lor pe rol în anul 2021, utilizînd rezultatele drept premise trainice pentru activitatea reușită a FNSAA în perioada post Congres.
 • Elaborarea planului managerial de realizare a Direcțiilor Prioritare de activitate a FNSAA, concretizate pentru anul 2021, structurat pe nivele și implementarea lui
 • Elaborarea Ghidului de realizare a Direcțiilor Prioritare de activitate a FNSAA pentru anul 2021 și punerea lui la dispoziția organelor elective ale FNSAA de toate nivelele.

 

Chișinău 2021

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu