O ideie inedită/neobișnuită prin intenția ei îndrăzneață – Eseu

„O ideie inedită/neobișnuită prin intenția ei îndrăzneață”, produsă și pusă pe rol în cadrul unei Mese Rotunde organizate recent

La data de 29 septembrie a.c. în incinta Federației „Agroindsind” s-a desfășurat Masa Rotundă  „Aparatul Central și Membrii Biroului Executiv al FNSAA – în avangarda transpunerii în viață a Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „ Spre un sindicat combativ, modern și consolidat””

Inițiator al activității – Vasile Mămăligă, Președintele FNSAA Agroindsind

Grupul țintă /participanți –  Membrii Biroului Executiv și colaboratorii Aparatului Central al FNSAA

Organizator – Departamentul Organizare, Educație și Informație.

Speaker/Formator-  Leonard Palii

Mod de lucru – Discuție organizată după chestionarul cu referire la problematica impulsionării implementării Cursului Strategic al FNSAA 22-27.

Produsul Final al Mesei Rotunde:

1.Răspunsuri consolidate la întrebările Chestionarului.

2.Emiterea unor sugestii comune asupra „debarasării ” de anumite  practici de comunicare mediocră și aducerea pe agenda discuțiilor „din  culise” a temelor arzătoare cu caracter sindicalist și lipsite de adjective cu atac la persoane.

 1. Construirea Fundației” pentru clădirea „ECHIPEI SALVATOARE” a  Federației Agroindsind și materializarea ei la etapa incipientăîn componența: Membrilor Biroului Executiv al FNSAA și Colaboratorilor Aparatului Central, cu extinderea ei, la propunerea Președintelui FNSAA, asupra Militanților „Resetării FNSAA” (în special-membrilor Consiliului Educație/Analiză, Consiliului General al FNSAA).
 2. Rezumat Final a fost perfectat după activitate de către autorul acestui articol, în baza sugestiilor spicuite ]n timpu;, pînă/după după Masa Rotundă și analizei efectuate asupra subiectelor discutate.

 

Notă: Totodată, acest Eseu reprezintă o reflexie/intruchipare a principalelor idei extrase din documente, materiale elaborate anterior la temă, expuneri pe parcursul anului 2023 în cadrul diferitol activități ale FNSAA și  în special sugestii espuse în cadrul Mesei Rotunde respective.

Narațiune desfășurată – trecerea în revistă a răspunsurilor consolidate expuse de participanții la întrebările moderatorului.

Notă:

1.Răspunsul la întrebările Chestionarului a fost un proces imaginar, care consta în imaginarea caracteristicii Sindicatului Reformat spre 2027 dor ca rezultat al procesului reformator realizat cu implicarea activă a participanților la Masa Rotundă pe toată perioada de mandat. Doar cu respectarea acestei condiții, răspunsurile vor fi valide.

 1. Autorul articolului a redactat răspunsurile participanților, a perfectat stilistic și sintactic textul respective, completându-l (în special concluziile) cu opinii expuse până/după activitate și utilizând reflexiile la subiectele discutate de la Ședințele, seminarele organizate anterior.

Întrebarea Nr 1.: Câte Sindicate din UT și din Reprezentanțele FNSAA la finele anului 2027 au șanse reale sa fie percepute de membrii de sindicat ca Organizația lor, creată pentru ei, condusă de ei în interesul lor.

 Răspuns Consolidat: În mediu 60-70% din numărul actual de sindicate de la fiecare UT (reprezentată în Biroul Executiv) și Reprezentatele Bălți și Chișinău ale FNSAA.

Întrebarea Nr.2: Câte Sindicate din UT și din Reprezentanțele FNSAA, la finele anului 2027, au șanse reale să devină maximal Independente de Angajator. În același timp să întrețină cu Angajatorul rapoarte oficiale de Parteneriat Social reciproc avantajos.

 Răspuns Consolidat: Majoritatea Sindicatelor din UT (reprezentată în Biroul Executiv) și Reprezentatele Bălți și Chișinău ale FNSAA, vor dobândi un grad moderat  de independență în raport cu Angajatorul. Relațiile Sindicat-Angajator vor purta un caracter preponderent oficial. La întreprindere va funcționa Comisia de Dialog Social. CCM va deveni un instrument eficient de promovare a intereselor membrilor de sindicat..

Întrebarea Nr.3: Câte Sindicate din UT și Reprezentanțe, la finele anului 2027 se vor apropia de implementarea la maxim posibil a principiilor fundamentale sindicaliste, devenind mai –  Democratice, Solidare, Unite, bine Organizate și Rezultative!

 Răspuns Consolidat: Majoritatea Membrilor de Sindicat vor cunoaște și împărtăși valorile/principiile fundamentale sindicaliste. În majoritatea sindicatelor selectate, aceste principii/valori vor fi promovate cu insistență de către Comitetele Sindicale.

Întrebarea Nr. 4: In câte Sindicate din UT și Reprezentanțe, la finele anului 2027, Liderul, Comitetul și Activul Sindical vor alcătui persoane – cu autoritate, competente în ABC–ul sindical modern, cu Convingeri sindicale moderne, cu capacități organizatorice, responsabile, etc – Activi, îndrăzneți, cu inițiativa, curajoși, rezultativi, etc

Răspuns Consolidat: Cel puțin 50% din sindicate vor avea la conducere asemenea sindicaliști.

Întrebarea Nr .5: Numiți 5-6  acțiuni pe care le veți întreprinde în perioada Trim.IV,2023 – Trim.I, 2027, ca Sindicatele selectate să pășească activ pe calea modernizării permanente, corespunzător răspunsurilor anterioare.

 Răspuns Consolidat:

1.Analiza situației din fiecare sindicat selectat și schițarea pentru fiecare (împreună cu Com.Sind.) a programului strategic realist de reformare/modernizare, structurat pe următorii ani până în 2027, cu indicatori concreți de rezultate.

2.Obținerea formării la fiecare lider/Comitet Sindical și Membru de sindicat – a Cunoștințelor și Convingerilor Sindicaliste Moderne; Poziție fermă și Activism. Și toate acestea puse în activitate.

3.Coordonare/Ghidare a Fiecărui Lider/Comitet Sindical în: Transpunerea în Caietele de sarcini anuale, Planuri lunare și Agende de activitate – a Sarcinilor de reformare a sindicatului și soluționarea problemelor actuale cu care se confruntă membrii de sindicat. Implicarea, după caz, a întregului efectiv sindical și informarea periodică despre activitatea Comitetului. Încurajarea/ ghidarea/coordonarea, punerea lor în fapt.

 1. 4. Oficializarea la maxim a rapoartelor Sindicat-Angajator, transformând CCM în calitate de principală modalitate de promovare a intereselor sindicaliste și dezvoltarea Dialogului Social echitabil.
 2. 5. Structurarea sindicatelor după situația/posibilitatea reală, perspectiva și acordarea fiecărui gradul de „atenție”, suport metodic, practic și participativ diferențiat/adecvat.

6.Pregătirea premiselor pentru pornirea din 2024 în fiecare sindicat parcursului ”Spre un sindicat combativ, modern, consolidat și rezultativ”.

Întrebarea Nr.6: Ce minimum de obiective/sarcini 2023-2027 își pune UT în raport cu sindicatele „foarte slabe”, în contextul modernizării lor.

 Răspuns Consolidat: După formă: Aceleași ca și în cazul sindicatelor  cu  potențial sporit, ținându-se cont însă de specificul situațiilor din aceste sindicate și trasarea sarcinilor de activitate pe măsură. În mare măsură se va prevede delegarea unor funcții ale Liderului/Comitetului Sindical – Uniunilor Teritoriale/Centrului FNSAA.

Întrebarea Nr.7: Cum vedeți lucrul comun al Echipei (Colaboratorii Aparatului Central + Membrii Bir.Executiv) pe parcursul 2023-2027 în reformarea acestor sindicate?

 Răspuns Consolidat: 1.De la Început:

 1. A. De clarificat/concretizat Funcțiile Centrului FNSAA, atribuțiile de serviciu ale fiecărui Departament și Colaborator  al Aparatului Central  în contextul implementării Rezoluției Congresului VIII și soluționarea problemelor curente
 2. B. De concretizat  misiunea Membrilor Biroului Executiv în activitatea comună în cadrul „Echipei Salvatoare” a FNSAA.

C.De organizat un seminar „de pornire” pentru asigurarea Startului Reușit al Echipei.

 Notă: Participanții la Masa Rotundă s-au expus în mod revoltător asupra  unor comunicări mediocre (calomnii, cleveturi, etc), care bântuie periodic în mediul anumitor lideri de diferit rang al Agroindsind-ului. S-au pronunțat pentru curmarea acestor „practici-patimi” și înlocuirea lor cu conversații pe tematica salvării Sindicalismului din sectorul Agroindustrial.

 Rezumat Final

 1. Congresul VIII al FNSAA a indicat prin argumente concludente la pericolul existențial pentru Agroindsind dacă nu se intervine în procesul decadent, care își ia necruțător avânt pe interiorul structurilor sale. A trasat prin Rezoluția Cursului Strategic al Resetării radicale a Federației „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”
 2. În scopul asigurării realizării Cursului FNSAA 22-27, a ales organele elective ale FNSAA, mandatându-le cu responsabilitatea respectivă:
 • Președintele Federației, în calitate de principal „Dirijor” al realizării resetării Federației, mandatat prin Statutul FNSAA în acest scop cu suficiente drepturi și responsabilități personale, manifestând Competență, Curaj, Verticalitate, Energie, Inițiativă, capacități de Management eficient în conducerea cu Biroul Executiv, Consiliul General, Aparatul Central al Federației, etc. Dar pentru realizarea cu succes a misiunii Președintelui este necesară unirea în jurul lui a întregului efectiv al Federației și, în primul rînd membrii, Consiliului General, Biroului Executiv și toată armata de Militanți ai Reformării FNSAA.
 • Consiliul General și Biroul Executiv, poartă o responsabilitate colectivă pe parcursul întregului mandat de 5 ani pentru implementarea cu succes a Rezoluției FNSAA și funcționarea eficientă a Federației pe tot parcursul perioadei de referință.Membrii acestor organe elective trebuie să manifeste, activism, devotament, exemplu propriu de implementare a Cursului Strategic în structurile sindicale din care provin, poziție principială, mare responsabilitate pentru deciziile adoptate/ implementate și sprigin adevărat Președintelui FNSAA.
 1. Însă în pofida Asigurării decizionale de către Consiliul General a alimentarii Cursului Strategic în perioada post Congres, Îmbunătățirii relative a activității Biroului Executiv în acest contest, Multiplele inițiative, indemne ale Președintelui Federației, orientate spre pornirea pe parcursul perioadei ce s-a scurs după Congres, a unor succese mai mult episodice decât sistematice a anumitor Lideri și Comitete Sindicale – Federația în linii generale„bate pasul pe loc”. Cauzele acestei situații fiind  de ordin cum obiectiv, așa și subiectiv.
 2. În plan subiectiv, trebuie recunoscut faptul că responsabilitatea cade personal pe fiecare membru al organelor elective ale Federației, fiecare Președinte și toate organele elective al structurilor sindicale și fiecare colaborator al Aparatului Central al Federației.
 3. De aceea Salvarea situației trebuie căutată în unirea tuturor categoriilor de persoane ale Agroindsind, nominalizate într-o mișcare a Militanților „Resetării FNSAA” bine organizată și  rezultativă.
 4. Crearea la propunerea Președintelui FNSAA a„Echipei Salvatoare a FNSAA” în cadrul Mesei Rotunde din 29 septembrie 2023, în componența inițială a Membrilor Biroului Executiv al FNSAA și Colaboratorii Aparatului Central, cu extinderea ei ulterioară asupra  membrilor Consiliului Educație/Analiză, Consiliului General al FNSAA – poate servi drept bază a consolidării Nucleului Militanților „Resetării FNSAA”.
 5. Este important, ca acestă frumoasă inițiativă – Crearea/extinderea „Echipei Salvatoare a FNSAA” să fie pas cu pas materializată în acțiuni/rezultate concrete.
 6. Urmare acestui postulat Biroul executiv al FNSAA din 29.09.2023, prin Hotărârea Cu privire la organizarea întrunirilor  Militanților  “Regenerarea Federației”, structurate pe grupuri Nord, Centru, Sud și Reprezentanțele FNSAA”, a și punctat primul pas în amplificarea ideii extinderii „Echipei Salvatoare a FNSAA” din contul celor mai activ sindicaliști din structurilor FNSAA. Plus la aceasta „Echipa Salvatoare a FNSAA”/membrii Consiliului General/aparatul Central la Conferința Educațională anuală și Consiliul General din decembrie a.c. vor reliefa prioritățile Federației pentru 2024, centrate pe realizări concrete și relevante a Rezoluției Congresului VIII al FNSAA.

Așa dar, Produsul Central al Mesei Rotunde din 29.09.2023  „Aparatul Central și Membrii Biroului Executiv al FNSAA – în avangarda transpunerii în viață a Rezoluției Congresului VIII al FNSAA este ideia de a crea și pune de urgență pe rol o „ECHIPĂ SALVATOARE” a  Federației „Agroindsind”. Ideie inedită/neobișnuită prin intenția ei îndrăzneață, care a pornit pe calea materializării sale. De la început compusă din Biroul Executiv plus Aparatul Central cu marea speranță de amplificare a ei pas cu pas pe întreg spațiul sindical „Agroindsind”.

 

Leonard Palii, Speaker/Formator al Mesei Rotunde:

„Aparatul Central și Membrii Biroului Executiv al FNSAA – în avangarda transpunerii în viață

 a Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat””

din 29 septembrie 2023

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu