Pentru informatie si activitate subiectilor FNSAA „Agroindsind”

Principale probleme abordate de Sindicat față de Guvernul Republicii Moldova și situația la moment exprimată de către: Ministerul sănătății, muncii și protecție sociale (src. Nr.09/3267 din 03.06.19) și Ministerul Finanțelor (src. Nr.07/2-17/68 din 16.05.19), etc., abordate la 23.04.2019

Descarcă documentul în PDF.

Nr. Descrierea problemei abordate de către Sindicat Poziția (soluția) partenerului social
01. Perfectarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.18 în vederea sporirii protecției sociale a salariaților din sectorul bugetar Propunerile sunt examinate în procesul de modificare a cadrului normativ vizat, cu includerea în sinteza obiecțiilor și propunerilor și indicarea argumentărilor de rigoare, iar proiectele de acte normative elaborate vor fi supuse consultărilor conform procedurii stabilite.
02. Rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019, nr.303 din 30.11.18 în vederea alocării mijloacelor financiare necesare implementării integrale a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.18 Ministerul Finanțelor desfășoară o analiză amplă a informației privind impactul Legii nr.270/2018, privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar la nivel de fiecare unitate bugetară, finanțată din bugetul de stat și bugetele locale, pentru a veni, în funcție de deficitele atestate, cu propuneri de suplimentare a bugetelor respective la o eventuală rectificare a bugetului de stat. Un prim pas în asigurarea necesarului de mijloace suplimentare ce se impun ca efect al implementării legii prenotate, a fost adoptarea Hotărârii Guvernului nr.250/2019 ”Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303/2018”, prin care au fost repartizate 350 mil. lei din alocațiile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2019 autorităților publice locale de ambele niveluri pentru acoperirea parțială a cheltuielilor suplimentare de către unitățile bugetare finanțate prin transferuri cu destinație specială.
03. Adoptarea unei Hotărâri a Guvernului privind stabilirea salariului minim pe țară la nivel de 50-60% din salariul mediu pe economie Ministerului Finanțelor consideră că asemenea problemă se realizează că activitățile ce țin de reexaminarea și stabilirea salariului minim pe țară, depășesc domeniile de competență ale Ministerului, care a preluat atribuțiile ce țin de politica salarială doar pe segmentul bugetar. Totodată, luând în considerație, că salariul minim pe țară este utilizat la calcularea unor plăți salariale și sociale, Ministerul rămâne disponibil de a examina propunerile privind salariul minim pe țară, elaborate de către organele de resort, în partea ce ține de analiza impactului financiar asupra bugetului public național.
04. Menținerea nivelului cotei contribuției de asigurări sociale de stat și a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală la nivelul actual Ministerul Finanțelor menționează că acestea se stabilesc conform art.9 din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593/2002, acre prevede că, suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate prevăzute la art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală se stabilește anual prin legea bugetului de stat, reprezentând suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul precedent, indexată cu indicele prețurilor de consum pentru anul precedent.
05. Majorarea transferurilor din bugetul de stat la Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru persoanele asigurate de către stat, numărul cărora este în permanentă creștere Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că prin Legea nr.178/2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, tarifele contribuțiilor de asigurări sociale datorate de către angajatorii din unele domenii, începând cu 1 octombrie 2018 au fost micșorate. Tarifele (în formă procentuală) la contribuțiile de asigurări sociale arată:

– Pentru angajator în sectorul bugetar până la 01.10.18 – 23%, după – 23%;

– Pentru angajator sectorul privat, instituțiile de învățământ superior și medico-sanitare până la 01.10.18 – 23%, după – 18%;

– Pentru angajator sectorului privat condiții speciale până la 01.10.18 – 33%, după – 26%;

– Pentru agricultură achitare de angajator până la 01.10.18 – 16%, după – 12%;

– Pentru agricultură achitate de la buget până la 01.10.18 – 06%, după – 06%.

Mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, în perioada anilor 2015-2019, a fost menținută la nivel de 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).

06. Perfecționarea mecanismului de asigurare medicală a persoanelor fizice care își procură de sine stătător polița de asigurare obligatorie de asistență medicală, în scopul asigurării echității sociale a beneficiarilor sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că, în perioada anilor 2014-2019, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă a fost stabilită și menținută în valoare de 4.056 lei. De asemenea în perioada respectivă, la plata primei în sumă fixă în termenul stabilit de legislație, s-au aplicat reduceri de 50% și 75%, iar pentru anul 2019 inclusiv și reduceri de 60%. Astfel, persoanele care s-au asigurat în mod individual au beneficiat de reducere în mărime de 50%, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă de comerț fără a constitui o formă organizatorica-juridică au beneficiat de reducere în mărime de 60%, iar proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract, au beneficiat de reducere în mărime de 75%.
07. Diversificarea mecanismelor de stimulare a creării noilor locuri de muncă și utilizarea măsurilor active de ocupare a șomerilor Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că, în anul 2018, a fost aprobată Legea nr.105 cu privire la promovarea forței de muncă și asigurarea de șomaj, care vine cu un set de măsuri de ocupare a forței de muncă diversificate, modernizate și adaptate necesităților individuale ale șomerilor, precum și circumstanțelor pieței muncii.

Printre măsurile active prevăzute în Lege sunt și măsuri destinate subvenționării creării locurilor de muncă, precum:

– subvenționarea locurilor de muncă destinate șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Subvenția se acordă angajatorului care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri, direcționați de către subdiviziunea teritorială, în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat;

– subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, prin care se realizează compensarea parțială a costurilor de creare sau adaptare a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități;

– susținerea auto ocupării, care se acordă la cerere, șomerilor care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat, prin care își creează loc de muncă;

– subvenționarea proiectelor de inițiativă locală, care se acordă întreprinderilor, care activează în localitățile locale, pentru crearea locurilor noi de muncă și angajarea șomerilor înregistrați la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă.

Toate acestea măsuri vor contribui la crearea noilor locuri de muncă și reducerea șomajului.

08. Urgentarea elaborării proiectului de lege referitor la restabilirea dreptului la pensie anticipată Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că, prin Legea nr.317/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, a fost abrogat art.15 (1) din Legea nr.156-Xiv din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, care prevedea condițiile de acordare a dreptului la pensie anticipată pentru limită de vârstă. Totodată, potrivit Legii nr.317/2017, Guvernul va prezenta propuneri privind modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, în vederea asigurării dreptului la pensie anticipată la aceeași vârstă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.
09. Modificarea Legii cu privire la minimul de existență nr.152 din 05.07.12 în vederea stabilirii utilizării obligatorii a acestui indicator la stabilirea garanțiilor minime care determină nivelul de trai (salariul minim, pensia minimă, bursele studenților, indemnizațiile, etc.) Ministerul Finanțelor informează că, activitățile ce țin de reexaminarea și stabilirea salariului minim pe țară, depășește domeniile de competență ale Ministerului, care a preluat atribuțiile ce țin de politica salarială doar pe segmentul bugetar. Totodată, luând în considerație, că salariul minim pe țară este utilizat la calcularea unor plăți salariale și sociale, Ministerul rămâne disponibil de a examina propunerile privind salariul minim pe țară, elaborate de către organele de resort, în partea ce ține de analiza impactului financiar asupra bugetului public național.
10. Racordarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08.06.12 și a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr.140-XV din 10.05.01 la prevederile Convențiilor OIM nr.81 ”Privind inspecția muncii în industrie și comerț” și nr.129 ”Privind inspecția muncii în agricultură” Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică că pe marginea acestui subiect va fi instituit un grup de lucru.
11. Revenirea la un sistem integrat de inspecție a muncii (raporturi de muncă și securitatea și sănătatea în muncă) și fortificarea capacităților instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii (resurse umane, tehnica de calcul, sisteme informaționale, etc.) Ministerul Finanțelor consideră că, în condițiile asigurării implementării Legii nr.270/2018 și în situația existenței moratoriului asupra angajărilor, este inoportună promovarea unor decizii ce ar majora efectivul de personal care ar duce la cheltuieli suplimentare fără acoperire financiară.
12. Perfecționarea cadrului legal național în vederea constituirii Fondului de garantare a creanțelor salariale în cazul insolvenței angajatorului Poziția nedeterminată.
13. Ratificarea Convențiilor OIM nr.149 ”Privind angajarea, condițiile de muncă și de trai ale asistenților medicali”, nr.173 ”Privind protecția creanțelor salariaților în caz de insolvabilitate a angajatorului” și nr.161 ”Privind serviciile de sănătate ocupațională” Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că proiectul de ratificare a Convenției OIM nr.161 a fost avizat de către autorități și este propus spre consultare în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.
14. Neadmiterea adoptării unui nou Cod al muncii sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri, care tinde să diminueze nivelul de protecție al salariaților Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială constată că în anul 2017, prin două legi au fost operate modificări la peste 50 articole ale Codului muncii, care au avut drept scop perfecționarea legislației muncii în vigoare: flexibilizarea legislației muncii și aducerea acesteia în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață; excluderea protecționismului față de unele categorii de salariați; reducerea poverii administrative și financiare asupra angajaților; asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți a raporturilor de muncă. Actualmente, în cadrul Ministerului activează un grup de lucru tripartit, acre examinează alte propuneri ale partenerilor sociali de modificare a unor prevederi din Codul muncii. În acest context să menționează că, nu este pusă sarcina de a elabora un nou Cod al muncii.
15. Excluderea taxei pentru serviciile de înregistrare a organizației sindicale percepute de Agenția Servicii Publice Ministerul Justiției a luat decizia de a consulta opinia mai multor instituții publice cu privire la propunerea de excludere a taxei pentru serviciile de înregistrare a organizației sindicale percepute de Agenția Servicii Publice. Din răspunsurile recepționate nu a putut fi identificată o poziție comună a instituțiilor statului, mai mult ca atât, opiniile exprimate fiind uneori diametral opuse și bazându-se preponderent pe argumente de oportunitate. În acest context, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială a promovat anterior proiectul de lege privind organizațiile necomerciale (adoptat în Parlament în prima lectură – 3 mai 2018), în cuprinsul căruia era prevăzut că înregistrarea organizației necomerciale, a modificărilor și completărilor la statutul acesteia de către Agenția Servicii Publice este gratuită. În continuare rămâne ca Parlamentul să adopte în lectura finală proiectul de lege dat.
16. Asigurarea unui control de stat efectiv al respectării legislației în domeniul muncii și în domeniul securității și sănătății în muncă în scopul asigurării dreptului constituțional la muncă și la protecția muncii Solicitările urmează să fie examinate minuțios de către autoritățile publice centrale responsabile de elaborarea politicilor pe domeniile respective în contextul înaintării propunerilor în procesul elaborării CBTM pe anii 2020-2022.
17. Examinarea situației privind securitatea și sănătatea în muncă la una din ședințele Guvernului, cu audierea rapoartelor despre activitatea celor 10 autorități competente în domeniul siguranței ocupaționale Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că, în anul 2016-2017, Guvernul a realizat o reformă fundamentală în domeniul controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, cu scopul de a aborda intervențiile extrem de greoaie, frecvente și abuzive în activitatea societăților comerciale prin numărul mare de organe de control. Noua reglementare a ales separarea domeniilor de control pe criteriul unui tip de risc asociat cu anumite procese de producție. Astfel, instituirea de inspectori de muncă în cadrul altor instituții de control derivă din obiectivul de a ajunge la implementarea integrală a principiului ”o singură agenție”, în care același proces de producție reprezintă, simultan, sursă de risc atât pentru protecția salariaților, cât și pentru siguranța produsului și urmează să fie verificată în cadrul aceluiași control. Acest lucru servește scopului reformei – o singură societate comercială nu trebuie să fie verificată – pentru același tip de activitate și pentru același proces de producție – de către organe de control diferite. Dacă nu vom respecta acest principiu, în viitor, vor fi create multiple organe de control. În consecință, pentru a exclude orice dublare posibilă de controale, funcțiile de control în domeniul siguranței ocupaționale au fost transmise de la Inspectoratul de Stat al Muncii, către 10 organe de control sectoriale, fapt ce va face controlul pe acest domeniu mai efectiv.
18. Aprobarea unei proceduri de acreditare a serviciilor externe de protecție și prevenire, conform art.11, alin. (4) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10.07.08 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că, pentru aprobarea unei proceduri de acreditare a serviciilor externe de protecție și prevenire, conform art.11, alin. (4) din Legea nr.186/2008 securității și sănătății în muncă, a fost inclus o asemenea acțiune în planul său de activitate pentru anul 2019, ce urmează a fi realizată până la sfârșitul anului.
19. Aprobarea unei Strategii naționale privind combaterea economiei și muncii informale și crearea unui consiliu pe această problemă pe lângă Prim-ministru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială informează că, pe platforma Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru este creat un grup de lucru responsabil de analiza și implementarea acțiunilor necesare pentru reducerea ocupării informale și a fenomenului ”salariilor în plic”.

Totodată, Ministerul Finanțelor în comun cu partenerii de dezvoltare, cu susținerea Fondului pentru Buna Guvernare a Marii Britaniei a desfășurat analize în cadrul proiectului MD48 – Sporirea veniturilor fiscale ca rezultat al diminuării fenomenului ”salariilor în plic” prin îmbunătățirea politicilor și administrării fiscale.

În rezultatul acțiunilor întreprinse, de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru anul 2018, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă fiind adoptate 193 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora. Ca rezultat, conform deciziilor adoptate, au fost calculate suplimentar pentru plata la buget obligații aferente plăților salariale în sumă totală de 42.575,7 mii lei, din care achitate 15.670,9 mii lei.

20. Crearea Registrului salariaților din Republica Moldova (urmare a anulării carnetelor de muncă) Privind crearea Registrului electronic a salariaților, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială menționează că, pe platforma Serviciului Fiscal de Stat a fost creat un grup de lucru în care sunt incluși specialiști din mai multe instituții, acestea având ca scop crearea și implementarea conceptului Registrului electronic a salariaților. Problema creării Registrului salariaților este pusă în discuție și în cadrul ședințelor grupului de lucru tripartit, care examinează propuneri de modificare a unor prevederi din Codul muncii. Prin urmare, implementarea Registrului electronic este de o importanță majoră pentru toate părților implicate. În acest sens se va asigura prioritatea în vederea elaborării și implementării conceptului respectiv.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu