12 MAI 2022 – Cel mai important Eveniment al anului pentru Federatia Nationala a Sindicatelor “Agroindsind”

Congresul VIII al Federatiei a analizat activitatea pentru perioada de referință, dezbatut cele mai stringente probleme din ramura si s-au trasat prioritatile pentru perioada urmatoare 2022-2027.

In baza Raportului “Activitatea FNSAA “Agroindsind” in perioada 2017-2022 si prioritatile pentru 2022-2027”, prezentat de Domnul Vasile Mămăligă, Președintele FNSAA și luărilor de cuvînt respective, Congresul a apreciat pozitiv anumite performante atinse de catre Federatie in aceasta perioada. Tot odată Congresul a constatat că, indeplinirea sarcinilor majore ale Cursului Strategic al FNSAA – poartă calificativul mai putin satisfacatoar, motive fiind cauzele atît de ordin extern, cît și, în special, de ordin intern.

Congresul în Rezoluția adoptată unanim a formulat în mod categoric sarcina Agroindsind-ului pentru următoarea perioadă –Resetarea FNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului strategic “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”.

În rezoluția Congresului se regăsesc noțiunea Sindicatului Modern “Agroindsind” spre care trebuie să tindem și indicații concrete de care trebuie să se ghideze  întreg efectiv  al sindicatului agroindustrial organelle elective respective.Printre principalel se enumără:

  • Revenirea la implementarea principiilor fundamentale sindicaliste: Unitate, Solidaritate între membrii de sindicat și organizațiile sindicale, Democrație internă, Independență față de Angajator, Patronate, Structurile Statale, Partide politice.
  • Readucerea membrului de sindicat în epicentrul preocupărilor sindicaliste, Formarea la el a adevăratelor convingeri sindicaliste și motivației puternice de apartenență la sindicat, Implicarea lui activă și permanentă în realizarea agendei sindicale de toate nivelele”
  • „De obținut ca membrii sindicatului, în mod conștient, să-și aleagă componența Comitetului sindical, liderul sindicatului și structurile ierarhic superioare. Să susțină aceste organe de conducere în activitatea lor, să participe activ la stabilirea și îndeplinirea sarcinilor concrete ale sindicatului și să solicite periodic rapoarte de activitate. Să se perceapă pe sine în calitate de stăpân și actor activ al propriei organizații sindicale și a întregii Federații”

Continuă textul Rezoluției cu indicații/orientări ale Congresului adresate Comitetelor Sindicale, Uniunilor Teritoriale și Centrului FNSAA.În special , în aceste direcționări de activitate se referă la :

  • necesitatea ca fiecare Comitet sindical să se conducă de „propria agendă concretă de activitate, caietul de sarcini, care derivă din situațiile concrete de pe teren și hotărârile organelor elective ale FNSAA ;
  • Uniunile Teritoriale și Reprezentanțele Federației – să devină pentru comitetele sindicale un adevărat sprijin în reformarea lor și depășirea problemelor cu care se confruntă.
  • Noua conducere de vîrf a Federației (Președintele și vicepreședinții Federației), Organele elective centrale ale FNSAA: Consiliul General, Biroul Executiv) :

1) Să tragă concluziile de rigoare din carențele comise de către Managementul  Federației exercitat în perioada de referință;

2) Să schimbe radical stilul de conducere, coordonare și organizare a activității Federației;

3) Să-și formuleze caietul de sarcini corespunzător al procesului de resetare a FNSAA „Agroindsind”;

4) Să dea dovadă de calitatea unui adevărat establishment al Agroindsind-ului, cu capacitatea de a gestiona, consolida, ghida și dezvolta Federația „Agroindsind””.

Congresul insistă la „Elaborarea, lansarea în termeni proximi, a Proiectului General „FNSAA 22-27…” Direcțiile prioritare ale căruiea sunt orientate spre: – Reconfigurarea Managementului Organizatoric a tuturor organelor elective ale FNSAA;

– Fortificarea centrelor sindicale agroindsind pe toată verticala… ;

– Reorganizarea Centrului FNSAA în Domeniului Protecției Muncii în contextul noilor realități, acționînd într-un stil modern, cu caracter sistemic și complex, care să cuprindă structural întreaga Federație;

– Resetarea Sistemului Educațional/informațional și ajustarea lui la sarcinile modernizării sindicale, utilizînd cele mai performante instrumente, metode și capacități. Restabilirea rețelei Educaționale și revenirea la implementarea Cursului – ABC-ul Sindicatului modern, altor proiecte educaționale cu încorporarea lor în acțiuni practice pe teren;- Consolidarea financiară și patrimonială a Centrului FNSAA și structurilor sale;

Un loc deosebit în lucrările Congresului ia revenit luărilor de cuvînt, care prin caracterul lor constructiv au adus plusvaloare rezultatelor Congresului.

 Delegatii la Congres au adoptat un sir de documente si hotariri importante pentru activitatea ulterioara, stabilind ca Sarcina primordiala: Promovarea, prin actiuni concrete, a Reformei sindicale a FNSAA pentru perioada 2022-2027, materializata pe 5 Directii Prioritare – vezi Rezolutia Congresului VIII.

Unul din documentele cheie adoptate de Congres este  Apelul catre membrul de sindicat al Agroindsind, care din momentul lansării lui – constituie de fapt o legătură directă spiritual între atmosfera Congresului și fiecare membru de sindicat.

Delegatii au ales Conducerea de vîrf a Federatiei: presedinte dl Vasile Mamaliga, vicepresedinte dl Vasile Evstratii si Consiliul General in noua componenta.

La moment Centrul FNSAA lucrează asupra agendei pentru perioada imediată post Congres. Printre acțiunile care se vor regăsi în această agendă, se enumără: Organizarea/desfășurarea Campaniei informaționale în toate subdiviziunile FNSAA cu genericul: „Spre un Sindicat Combativ, Modern şi Consolidat” în cheia Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind”. În centrul acestor campanii vor fi plasate: Hotărîrile, Rezoluția Congresului, Adresarea Congresului către membrii de sindicat, colectarea propunerilor referitor la acțiunile ce trebuie să le întreprindă organele elective ale FNSAA, CNSM, colectarea sugestiilor referitor la îmbunătățirea structurii sindicale, actualizarea Statutului FNSAA, etc.

La lucrările Congresului au participat Președintele și vicepreședintele CNSM dl I.Zubcu, dl M.Hîncu și Secretarul de Stat al MAIA, dl V.Șerban.

Sector informare/comunicare

Se anexeaza:

Adresare catre membrul de sindicat

Rezolutia Congresului VIII

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu