Colaborarea FNSAA „Agroindsind” la nivel de consultari tripartite in elaborarea Planului de actiuni ale Guvernului RM in perioada 2019-2020

La inițiativa Guvernului Republicii Moldova, în perioada 8–9 august a. c. au avut loc consultările publice propuse de ministere și Cancelaria de Stat la proiectul Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2019–2020. Planul de acțiuni este elaborat în baza priorităților Programului de activitate al Guvernului și a prevederilor Acordului de Asociere RM–UE, precum și a prevederilor Memorandumului Guvernului RM cu FMI/BM, care au drept scop ghidarea activității întregului Guvern.

Din partea Federației „Agroindsind”, la consultările publice a participat dl Pojoga Iurie, vicepreședinte interimar, șeful Departamentului Protecția Muncii.

La 08 august, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociala a avut loc întâlnirea cu grupul de lucru.

În cadrul ședinței, condusă de ministra Sănătății, Muncii și Protecție Sociala,  dna Nemerenco Ala, a fost discutat proiectul Planului de Acțiuni privind:

 • indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale;
 • promovarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020;
 • modernizarea legislației muncii în corespundere cu cerințele și necesitățile pieței muncii;
 • majorarea pragului indicatorilor de bunăstare;
 • reglementarea modului de stabilire și plată a ajutorului material pentru unele categorii ale populației;
 • indexarea venitului minim garantat;
 • elaborarea Planului de acțiuni privind diminuarea muncii informale și nedeclarate pentru anii 2020-2030;
 • asigurarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 • revizuirea Regulamentului de finanțare a proiectelor Comitetelor sectoriale pentru formare profesională;
 • promovarea proiectului cu privire la salariul mediu prognozat pentru anul 2020;
 • stabilirea noului cuantum minim garantat al salariului în sectorul real;
 • modificarea mecanismului de salarizare a angajaților din instituțiile cu autonomie financiară.

Poziția comună a Sindicatelor a fost prezentată de domnul Covrig Eugeniu, șeful Departamentului juridic CNSM. În cadrul dezbaterilor s-a accentuat importanța concentrării eforturilor comune asupra problemelor strategice, în special din motivul lipsei surselor financiare suficiente. Concomitent, s-a discutat problema neachitărilor concediilor medicale, reanimarea activității Inspecției Muncii, respectarea legislației a parteneriatului social, etc. Cu regret, la reuniune nu a fost expusă poziția oficială a reprezentantul CNAS, de competența căreia țin majoritatea acțiunilor preconizate.

La 09 august, în incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a avut loc ședința comună, sub patronatul ministerului de profil, privind proiectul Planului de acțiuni al Guvernului 2019–2020 în domeniul agriculturii și industriei de prelucrare, fiind examinat un șir de inițiative privind:

 • elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, întru inversarea tendințelor de declin economic și social și a fenomenului de popularizare a zonelor rurale;
 • armonizarea cadrului normativ național la cerințele UE privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerțul cu bovine și porcine;
 • elaborarea unui document de politici/foaie de parcurs pentru asigurarea managementului durabil al resurselor de sol, apă și hidroameliorație pentru a facilita irigarea terenurilor agricole și accesul producătorilor agricoli la apele de suprafață;
 • stimularea constituirii și funcționării Grupurilor de producători agricoli,

În cadrul dezbaterilor s-a discutat despre importanța creșterii agenților economici și promovării ideilor – generatoare de venituri, izolarea și combaterea grupurilor de interese comune, monopolului (producerii și exporturilor de nuci, carne, lapte, etc.), îmbunătățirea situației ecologice prin curățirea bazinelor acvatice pentru utilizarea acestora în scopul irigării (problema acută, abordată de UT Anenii-Noi), reexaminarea și revizuirea prețurilor de prestare a serviciilor de către laboratoarele  autohtone, care sunt excesiv de majorate, comparativ cu laboratoarele similare din UE, dezvoltarea agriculturii ecologice, dezvoltarea și perfecționarea pieței de produse  fitosanitare, perspectiva aplicării unui impozit unic în agricultură, accesul la izvoarele arteziene în scopuri de irigare, subvenționarea achizițiilor de carburanți și lubrifianți pentru lucrările agricole, subvenționarea asociațiilor de producători agricoli la nivel de asociație nu de unitate/fermier, fondarea și asigurarea activității unei burse agricole online, implicarea activă în acțiunile de monitorizare, sistare și utilizare a produselor (organismelor) genetic modificate a Academiei de Științe, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, elaborarea Legii creditării în domeniul agro-industrial, reanimarea și activizarea activității Consiliilor pe filiere diferitor produse, etc.

Propunerile comune ale Federației „Agroindsind” și Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară din Republica Moldova la acest capitol, urmează a fi elaborate și prezentate ministerului de ramură.

La 12 august, în incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a avut loc ședința Consiliului pe filiera de produse (conform prevederilor Legii nr. 257-XVI din 27.07.2006) „Struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate” cu genericul „Sezonul de recoltare al strugurilor – 2019”. Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului dl Corobca Vladimir, concomitent, expert coordonator al Oficiului Național al Viei și Vinului. La lucrările Consiliului a participat și dna Mincu Georgeta, ministra Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În ordinea de zi au fost incluse și examinate următoarele întrebări:

 1. Situația privind exportul produselor vitivinicole și stocurile de vinuri.
 2. Starea plantaților viticole și estimări asupra producției globale de struguri în anul 2019.
 3. Unele aspecte ce țin de recoltarea strugurilor în condițiile anului 2019.
 4. Unele propuneri de soluții pentru organizarea achiziționării strugurilor de soiuri pentru vin din recolta anului 2019.

Prezența Federației în acest Consiliu este determinată prin necesitatea de a reprezenta și proteja interesele și drepturile membrilor de sindicat din Branșa vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice, susținerea producătorilor autohtoni cu scopul protejării locurilor de muncă și diminuarea procesului de migrare a forțelor de muncă peste hotare.

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate informații statistice referitor la:

 • suprafața, producția globală și recolta medie de struguri de masă în plantațiile viticole gestionate de întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești cu o suprafața de 10 ha și mai mult în anul 2018, sub aspectul regiunilor vitivinicole și unităților teritorial administrative;
 • estimările producției globale și volumului de procesare a strugurilor în anul 2019;
 • dinamica dezvoltării viticulturii în perioada anilor 2010-2018;
 • tendințele evoluției stocurilor (2013–2019);
 • bilanțul campaniei vitivinicole 2018–2019,

S-a constatat că producția globală de struguri în toate categoriile de gospodării în anul 2019 se prognozează a fi mai mare decât anul 2018 cu circa 20.000 tone, concomitent pentru struguri de masă se așteaptă o descreștere de circa 10.000 tone. Se atestă o creștere a producției prelucrate în stoc, scăderea exporturilor, în special la capitolul vinurilor în vrac. Pe piața UE în 2019 este prognozată o creștere semnificativă a roadei de struguri, producția finită fiind mai atractivă la preț, din motivul acordării producătorilor agricoli a subvențiilor din partea statului și utilizării tehnologiilor moderne de irigare, fiind utilizate apele arteziene.

În astfel de condiții sporește riscul diminuării considerabile a producătorilor de struguri și declanșarea incapacității de plată a acestora, inclusiv și a întreprinderilor de prelucrare, unele întreprinderi de prelucrare și procesare a strugurilor aflându-se în procedură de insolvabilitate un timp îndelungat. Ca urmare, aceasta va avea un impact direct la diminuarea numărului locurilor de muncă și creștere a șomajului.

Întru soluționarea situației descrise au fost conturate și formulate următoarele propuneri:

 • majorarea cotei-părți de plantații a viilor de origine autohtonă, produse care sunt apreciate în țările UE și alte țări;
 • modernizarea tehnică a procesului de producere a producției vinicole, inclusiv a celui de distilare. În prezent, procesul de distilare la un nivel corespunzător (extragerea CO2 din vinuri) este accesibil și aplicabil doar „Combinatului de vinuri spumante „Vismos” SA din Chișinău, care deja nu funcționează;
 • crearea cadrului permisiv de irigare a plantaților viticole din fântânile arteziene, actualmente interzis;
 • cooptarea tuturor agenților economici din ramura vitivinicolă în Registrul Oficiului Național al Viei și Vinului (în prezent sunt înregistrați doar circa 50% din producători);
 • unificarea tuturor agenților economici din ramura vitivinicolă în asociații de profil, cu subvenționarea acestora din partea Statului;
 • asigurarea fondării unei Burse specializate online pentru comercializarea produselor, stabilirea legăturilor reciproc avantajoase cu Bursele de mărfuri din statele vecine;
 • extinderea piețelor de desfacere a produselor, menținând și dezvoltând piețele tradiționale de desfacere (Polonia, România, Cehia, China, parțial Federația Rusă și Belarus);
 • popularizarea și propagarea Sărbătorii Naționale a Vinului și turismului agricol;
 • evaluarea și revizuirea serviciilor de asigurare în domeniul agricol și a cadrului legislativ în acest domeniu;
 • revizuirea cadrului legislativ în domeniul prevenirii și combaterii fenomenelor meteorologice periculoase.

Federația „Agroindsind” concomitent, monitorizează procesul de soluționare a problemelor abordate de către Sindicatul ”Fabrica de păstrare a vinului de calitate Mileștii Mici” (UT Anenii-Noi), membrul Branșei, vizavi de activitățile de muncă specifice ale angajaților în galeriile subterane ale întreprinderii și la includerea anumitor ocupații/funcții în Lista unităților de producție, lucrărilor, profesiilor, funcțiilor și indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase, care este de competența Guvernului Republicii Moldova (inclusiv Ministerul Sănătății și Protecția Muncii, CNAS).

La 13 august, în incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și  Mediului a avut loc ședința Consiliului pe filiera de produse (conform prevederilor Legii nr. 257-XVI din 27.07.2006) „Sfecla de zahăr și produse procesate”.

Ședința Consiliului a fost condusă de dna  Mincu Georgeta, ministra, la inițiativa Președintelui Consiliului (prin rotație) dl Alexander Koss, concomitent director general al ÎM „Sudzuker Moldova” SA.

În ordinea de zi au fost incluse și examinate următoarele întrebări:

 1. Starea agrotehnică și fitosanitară a semănăturilor, pronosticul achizițiilor sfeclei de zahăr, precum și prognoza de producere a zahărului în anul curent.
 2. Situația în ramura sfeclei de zahăr și a zahărului la startul campaniei de recoltare 2019.
 3. Examinarea propunerilor privind modificarea Legii 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

În prezent, pe piața producerii de zahăr și produse procesate din republică activează două întreprinderi din trei:

 • ÎM „Sudzucker Moldova” SA, care gestionează 2 fabrici de zahăr, ( Drochia cu o capacitate de prelucrare de 3,3 mii tone per 24 ore și or.Fălești cu o capacitate de prelucrare de 3,6 mii tone per 24 ore);
 • ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, care are în gestiune fabrica de zahăr din or. Cupcini – 4,5 mii tone per 24 ore.

Întreprinderea „Magt Vest” SRL, deținând 2 fabrici de zahăr (or. Dondușeni și or. Glodeni) este în proces de insolvabilitate, fabricile fiind expuse spre vânzare.

Problemele abordate și discutate s-au axat pe:

 • protejarea producătorului autohton;
 • protejarea pieței interne de desfacere, combaterea fenomenului de contrabandă a zahărului, provenit preponderent prin raioanele din est, necontrolat de autoritățile Republicii Moldova;
 • acordarea subvențiilor producătorilor sfeclei de zahăr și producătorilor de zahăr;
 • soluționarea problemei irigării plantaților cu sfeclă de zahăr;
 • limitarea comercializării produselor de zahăr, în special pe bază de patent.

În prezent în republică sunt stocuri mari de produs. Fenomenul se explică prin prezența pe piața internă a zahărului, importat ilegal și la prețuri de dumping, persistând real pericolul incapatității de plată a producătorii autohtoni.

Este îmbucurător faptul participării la ședință ai reprezentanților Ministerului Finanțelor și Economiei cât și ai unor întreprinderi precum SA ”Bucuria” și SA ”Franzeluța”, care și-au expus viziunile sale. De asemenea participanții au o posibilitate reală de interveni în soluționarea problemelor abordate.

Tot la 13 august, a avut loc o întrevedere de lucru a conducerii Federației „Agroindsind” cu conducerea Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară din Republica Moldova.

La întrevedere din partea Federației „Agroindsind” au participat: dl Mămăligă Vasile, președinte interimar, dl Pojoga Iurie, vicepreședinte interimar, șeful Departamentului Protecția Muncii și dl Palii Leonard,  vicepreședinte interimar, șeful Departamentului Organizare, Educație și Informare. Din partea Federației Naționale a Patronatului din ramură au participat dl Mironescu Vitalie, președintele Federației și Constantin Dadu, membru al Federației, concomitent și directorul Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. În carul întrevederii au fost discutate situația la moment din ramura agroindustrială, problemele cu care se confruntă Sindicatele și Patronatele, necesitatea de a consolida forțele noastre comune în condițiile situației de stare excepționale în domeniul social-economic din Republica Moldova. Federația „Agroindsind” a înaintat propuneri de modificare a Convenției Colective nivel ramural, propunerile fiind înaintate și în adresa ministerului de ramură. Urmare a discuțiilor s-a concluzionat, că unica soluție de depășire a crizei acute din ramură și a economiei naționale în ansamblu, este consolidarea tuturor forțelor sănătoase ale societății civile, capacitatea lor de a conlucra profesional pe bază de compromis și pentru un rezultat final reciproc avantajos.

Pojoga Iurie,
Vicepreședinte interimar,
Șef Departament Protecția Muncii

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu